Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> Біологічні ресурси України

Біологічні ресурси України

Назва:
Біологічні ресурси України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,87 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Біологічні ресурси України
Україна належить до країн з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання різноманітних природних ресурсів. Цьому сприяє як наявність їх значних багатств, добра господар-ська освоєність та доступність території, зростаючі потреби в цих ресурсах, сприятливі умови для їх експлуатації. По-перше, за питомими (на 1 чол. на 1 km2) масштабами та інтенсивністю вико-ристання ресурсів, Україна випере-джує всі розвинуті країни світу і, безперечно, зай-має перше місце в Європі. По-друге, великі обсяги виробництва та інтенсивне використання ресурсів визначили спеціалізацію економіки, яка харак-теризується високими масштабами споживання.
Останнім часом дедалі активніша роль у вирі-шенні природоохоронних проблем відводиться вивченню громадської думки; суттєво розширю-ються права й можливості місцевих органів вла-ди. І головне, виділяється щораз більше коштів на організацію раціонального використання і на-лежну охорону водних, земельних, лісових ресур-сів, на забезпечення чистоти атмосферного повіт-ря. Якщо капітальні вкладення на ці заходи у 1973—1975 роках (з 1973 p. почала друкуватися відповідна статистика) становили 917 млн. крб., 1976—1980 — 1169 млн. крб., то у 1981—1985 ро-ках — 1864 млн. крб. У 1989 p. вони досягли 510 млн. крб. Загальна сума усіх витрат на охорону й раціональне використання природних ресурсів (включаючи витрати на лісове господарство) ста-новила за 1981—1989 pp. 14,8 млрд. крб., у тому числі за 1989 p. — 2,1 млрд. крб. З цієї суми 1,5 млрд. крб. йшло на утримання та експлуатацію природоохоронних споруд і установок, 510 млн. крб. на державні капітальні вкладення, 136 млн. крб. на лісове господарство, раціональне використання-земельних ресурсів.
Особливої гостроти й актуальності набуває в Ук-раїні охорона водних ресурсів. На ці потреби у республіці витрачається близько 60 % усіх держав-них капітальних вкладень, що виділяються на охо-рону навколишнього середовища (у 1989 p. — 323 млн. крб.). Йдеться, зокрема, про фінансові й ма-теріальні ресурси, що надходять на охорону дуже забруднених вод Чорного та Азовського морів, збереження й поліпшення стану малих рік і во-дойм. Необхідне підвищення ефективності очис-них споруд і установок, більш широке викорис-тання для зрошування та інших цілей очищених і рудникових вод. Нерівномірність розміщення вод-них ресурсів по території республіки та зростаю-чий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує негайного запро-вадження водозберігаючих технологій, організа-ції безстічних виробництв, економного витрачан-ня води для зрошення, а також в комунальному господарстві, побуті.
Актуальною є проблема раціонального викорис-тання свіжої води, зокрема поліпшення структури її споживання. Останнім часом обсяг виробництва свіжої води становить близько 30 млрд. м за рік. Основна її кількість (56 % у 1989 p.) йде на вироб-ничі потреби (без сільського господарства), для зрошення, обводнення та сільськогосподарського постачання (29 %) і на господарсько-питні потре-би (15 %). Природоохоронні заходи передба-чають скорочення втрат води, раціоналізацію водопостачання, насамперед при зрошенні, ширше впровадження систем оборотного і послідовного використання води, будівництва і введення в дію об'єктів по очищенню стічних вод. Найбільше сві-жої води споживається в Запорізькій (4,5 млрд. м3), Дніпропетровській (3,7), Донецькій (3,4) обл.; Кримській (2,6), Київській (без Киє-ва—2,2), Херсонській (1,9 млн. м3).
Останнім часом вжито певних заходів, спря-мованих на поліпшення водоочищення: за роки одинадцятої п'ятирічки в цілому по Україні ски-дання забруднених стоків скоротилося майже вдвічі; знижувалося воно і в роки дванадцятої п'я-тирічки. Однак проблема ще .далека від вирішен-ня: деякі підприємства, особливо чорної металур-гії, хімії та нафтохімії, вугільної, харчової та ін-ших галузей промисловості певну частину вико-ристаної води не очищають.
Створення заповідних територій, збереження генофонду планети мають важливе значення для охорони природних ландшафтів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Біологічні ресурси України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок