Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Неп - відмова від спроб безпосереднього переходу до комунізму

Неп - відмова від спроб безпосереднього переходу до комунізму

Назва:
Неп - відмова від спроб безпосереднього переходу до комунізму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,97 KB
Завантажень:
323
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
еп - відмова від спроб безпосереднього переходу до комунізму
Відмова від «воєнного комуніз-му» пов'язана з рішенням X з'їзду РКП(б), який відбувся в березні 1921 р. З'їзд проголосив заміну продовольчої розкладки продо-вольчим податком. Це — перший і найголовніший крок до нової еко-номічної політики.
На підставі рішень X з'їзду РКП(б) Всеукраїнський центра-льний виконавчий комітет і Рад-нарком УСРР прийняли декре-ти і розпорядження, спрямовані на впровадження непу. Продо-вольча розкладка замінювалася продовольчим податком, котрий мав бути меншим за розкладку. Після виконання податку селя-нин одержував право вільно роз-поряджатися плодами своєї пра-ці, продавати їх. Це створювало економічні стимули для розвит-ку селянського господарства.
Однак широко рекламований неп у 1921 р. так і не прийшов в українське село. Обсяги податків були надзвичайно високими, а в Oлександрівській губернії, напри-
клад, взагалі дорівнювали валово-му збору зерна.
У місті неп впроваджувався швидше. В 1921 р. були скасовані заборони на приватне підприєм-ництво і торгівлю. Окремі особи або групи здобули право засно-вувати власні фабрики і заводи, торговельні заклади. Частина на-ціоналізованих промислових під-приємств передавалася в оренду. У 1921 р. орендарі одержали по-над 5200 дрібних, а подекуди се-редніх заводів, фабрик, майсте-рень. На території УСРР діяло близько 75 тис. приватних торго-вельних закладів. Закон допу-скав оренду землі й застосуван-ня вільнонайманої праці в се-лянських господарствах, проми-слових і торговельних закладах. Але можливості зростання капі-талістичного господарства за тих умов були обмежені. Доки полі-тична влада була в руках біль-шовиків, а великі підприємства, банки, транспорт, зовнішня тор-гівля залишалися державними, держава була спроможна трима-ти під контролем капіталізм, об-межуючи і регулюючи його вплив.
Розширення сфери товарно-гро-шових відносин супроводжувало-ся істотними змінами в методах керівництва державною промис-ловістю: відмовою від трудових мобілізацій, жорсткої централі-зації, широким впровадженням економічних методів господарю-вання, госпрозрахунку. З перехо-дом до непу систему главків було ліквідовано, а державні підпри-ємства об'єднувалися в трести, які працювали на господарсько-роз-рахункових засадах. Властива «воєнному комунізму» зрівнялів-ка в оплаті праці робітників і слу-жбовців відходила у минуле: за-мість неї впроваджувалася систе-ма відрядної оплати, що врахову-вала кількість та якість праці.
Обмеженість непу
Реформація «воєнного комуніз-му» не була доведена до кінця. Вона обмежувалася в основному сферою економічного життя. Від-повідних політичних змін у сус-пільстві не відбувалось. Україн-ська CPP залишалася цілком за-лежною від радянського центру, її суверенітет був фіктивний. По-літичні порядки в республіці змі-нилися мало. Кампанією так зва-ного «пожвавлення» роботи Рад, яка передбачала заходи, спрямо-вані на розширення участі робі-тників і незаможних селян, жі-нок і молоді у перевиборах та ро-боті виконкомів, правляча РКЩб) й обмежилася. Тому авторитет Рад був незначним, участь населення у виборчих кампаніях - низькою. І за умов непу підприємці, тор-
говці, інші представники буржу-азії, отримавши право легальної економічної діяльності, водночас були позбавлені політичних прав, їхня суспільно-політична діяль-ність заганялася в підпілля.
В Україні фактично діяла од-на політична партія - КП(б)У, що за своїм статусом залишала-ся на правах обласної організації РКП(б). Представники інших пар-тій жорстоко переслідувались. У травні 1921 р. відбувався гучний процес над керівниками УПСР, котрі залишилися в Україні. По-дібний процес над меншовиць-ким «Південним центром» від-бувся 1922 р. Вплив єдиної ле-гальної опозиційної партії — Ук-раїнської комуністичної партії (УКП) - всіляко обмежувався.
Укапісти відкрито говорили, що радянську владу в Україні вста-новили «червоні війська, присла-ні з Москви», внаслідок чого тут склався окупаційний режим, на-ціональна політика якого супе-речить корінним інтересам ук-раїнського народу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Неп - відмова від спроб безпосереднього переходу до комунізму

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок