Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Обов'язкове медичне страхування

Обов'язкове медичне страхування

Назва:
Обов'язкове медичне страхування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Обов'язкове медичне страхування
У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності громадян важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу.
Світовий досвід показує, що напрямки вирішення цієї проб-леми можуть бути різні. Загалом вони відрізняються структурою джерел фінансування охорони здоров'я й організацією надання медичних послуг.
Фінансування охорони здоров'я може бути бюджетним, соці-альним і приватним.
Бюджетна система охорони здоров'я найвиразніше була пред-ставлена в республіках, які входили до СРСР. Соціальна система характерна для країн Західної Європи, а переважно приватна — для США.
За бюджетної системи фінансування охорони здоров'я страху-вання або відсутнє зовсім, або є незначним. Бюджетна система фінансування передбачає використання коштів податкових над-ходжень до бюджету, але саме це й не сприяє стабільності фінан-сового забезпечення охорони здоров'я.
Соціальна система фінансування охорони здоров'я заснована на цільових внесках підприємств, працівників, на державних суб-сидіях. Причому внески підприємців є переважаючим джерелом надходжень. Незважаючи на те, що внески сплачують одержувачі доходів, існують винятки, які стосуються пенсіонерів та осіб з низьким рівнем доходів.
Для соціальної системи характерне співіснування державних систем охорони здоров'я і приватних систем.
У різних країнах питання про співіснування базових держа-вних і приватних систем вирішується по-різному. Наприклад, у Німеччині передбачена можливість виходу певної категорії населення із державної системи та її участь у приватному страхуванні за умови контролю держави за його якістю. У Франції державна система не забезпечує повного відшкоду-вання вартості лікування, що спонукає населення брати участь у приватному страхуванні. У Великій Британії поряд із тим, що все населення застраховане державою, у випадках, коли державна система не влаштовує громадян, з метою поліпшен-ня обслуговування вони мають змогу взяти участь у приват-ному страхуванні.
У США фінансування охорони здоров'я базується майже виклю-чно на платній основі, але певна частина населення, чиї доходи ниж-чі за межу бідності (пенсіонери, бідняки, інваліди), обслуговуються за державними програмами «Медікер» і «Медікейд».
Організація охорони здоров'я, яка забезпечує право кожного громадянина на одержання медичної допомоги, може бути забез-печена системою страхової медицини. За допомогою страхової медицини вирішуються питання гарантованості і доступності ме-дичних послуг для широких верств населення, залучення додат-кових ресурсів у сферу охорони здоров'я.
Страхова медицина охоплює фінансування наукових дослі-джень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матері-ально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної до-помоги населенню.
Страхова медицина базується на певних принципах, серед яких можна назвати забезпечення економічної та соціальної за-хищеності середніх і малозабезпечених верств населення, гарантованість прав кожного громадянина на якісну медичну допомо-гу, обов'язковість внесків як громадян, так і юридичних осіб.
Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різно-манітних потреб населення в наданні медичних послуг, є ефекти-внішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров'я.
Медичне страхування пов'язане із компенсацією витрат гро-мадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров'я.
Соціальна та економічна ефективність медичного страхування залежить від того, наскільки глибоко і всебічно пророблено кон-цепцію розвитку страхової медицини в країні.
Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я грома-дян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання ме-дичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Обов'язкове медичне страхування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок