Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Ризик-менеджмент і страхування

Ризик-менеджмент і страхування

Назва:
Ризик-менеджмент і страхування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,50 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Ризик-менеджмент і страхування
Суспільно-господарська практика виробила чимало методів і форм ефективної протидії" ризикам та ліквідації їх негативних на-слідків. Водночас відчувалася потреба системного підходу до ви-бору форм протидії ризикам як детермінанти їх оптимізації. Ло-гічну послідовність здійснення ефективних антиризикованих заходів було запропоновано багатьма спеціалістами ще на почат-ку XX століття. Визначені ними форми обмеження та ліквідації ризиків зводилися до таких дій
1. Запобігання появі випадкових подій, які формують ризико-вані ситуації в суспільному житті.
2. Подолання (репресія) випадкових подій, появі яких усе ж не вдалося запобігти.
3. Задоволення потреб, які виникли внаслідок дії ризику (ком-пенсація втрат, збитків).
Наведений троїстий поділ антиризикованої діяльності було повсюдно визнано фахівцями як такий, що має ознаки системно-сті та комплексності. Згодом зазначені методи боротьби з ризи-ками були трансформовані у специфічні функції страхування.
Розвиток економічної науки, а також страхової справи засвід-чив, що антиризикована діяльність має ґрунтуватися на залученні вельми широкого кола управлінських інструментів, склад та по-слідовність застосування яких постійно вдосконалюються.
Найповніша сукупність послідовних заходів антиризикованої діяльності, застосування яких має комплексний, системний хара-ктер, у сучасній економічній теорії та практиці визначається тер-міном англомовного походження — «ризик-менеджмент», тобто управління ризиками в його найширшому ро-зумінні. Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи:
аналіз ризику;
контроль за ризиком;
3) фінансування ризику.
Кожний із цих етапів передбачає здійснення багатьох різно-манітних заходів організаційно-фінансового характеру.
Аналіз ризику є комплексним етапом, протягом якого перед-бачається:*
діагностика, або ідентифікація, ризиків — кваліфікація;*
оцінювання ризиків кількісними методами — квантифікація;*
визначення послідовності подальших дій на підставі загаль-ної оцінки ризику в даній конкретній ситуації.
Початковим кроком на етапі аналізу ризику є вивчення ситуа-ції з погляду можливості та причин його появи в суб'єкта госпо-дарювання — носія ризику. На появу ризиків впливають різні причини, які умовно можна поділити на зовнішні та внут-рішні. Зовнішні причини, як правило, виводяться з умов довкілля, розташування господарського суб'єкта на певній території, стану попереджувальної інфраструктури. Суб'єкт не має значного впливу на зовнішні причини. Внутрішні причини — це стан та вид належного суб'єктові майна, характер технології виробницт-ва чи іншої діяльності, а також стан засобів безпеки (попере-дження ризиків), що їх він має у своєму розпорядженні. Досить важливою внутрішньою причиною є ступінь усвідомлення суб'єк-том господарювання чи іншим носієм потенційного ризику оста-точних можливих наслідків появи ризику. Суб'єктивне ставлення до ризику може бути як негативним, так і позитивним. Негативне ставлення до ризику означає його повне або часткове ігноруван-ня. Така позиція суб'єкта у страховій теорії характеризується по-няттям аверсії ризику і досить часто саме вона є причиною останнього.
Засобами якісного аналізу мають бути виявлені негативні на-слідки ризику в усіх сферах діяльності господарського суб'єкта. Так, ризик пожежі може виявити свої наслідки у сфері технологіч-ного процесу, виробничо-господарської діяльності, фінансово-економічній та в соціальній. Проте відбувається це в певній по-слідовності. Послідовність такого виявлення унаочнює схема, наведена на рис. 1.
Розглянута комплексна діагностика ризиків дає змогу просте-жити не лише їх розвиток та сфери поширення, а й негативні на-слідки кумуляції таких ризиків, тобто взаємного їх впливу і на-громадження. З метою виконання цього значного за обсягом завдання слід залучати найрізноманітніші джерела інформації та використовувати найдосконаліші методи кваліфікаційного аналі-зу ризиків. Найважливіші з цих методів такі:*
аналіз спостережень за виробничою діяльністю; *
аналіз свідчень працівників; *
документальний аналіз господарської діяльності; *
аналіз організації об'єкта дослідження; *
аналіз окремих контрольних перевірок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Ризик-менеджмент і страхування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок