Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Класифікація страхування за об'єктами.

Класифікація страхування за об'єктами.

Назва:
Класифікація страхування за об'єктами.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,50 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Класифікація страхування за об'єктами.
,
Класифікацію за об'єктами з виокремленням галузей, підгалузей і видів страхування можна вважати класичним підходом у те-орії та практиці вітчизняного страхування. Схематично таку кла-сифікацію унаочнює рис. 2.1. Вона є найбільш звичною для національних страховиків і дуже важливою з теоретичного по-гляду.
Закон України «Про страхування» визначає, що об'єктами страхування можуть бути три групи майнових інтересів:
1) пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатко-вою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
2) пов'язані з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);
3) пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподія-ної юридичній особі (страхування відповідальності}.
За часи існування в колишньому СРСР єдиної державної стра-хової компанії — Держстраху — найбільш розвиненою галуззю було особисте страхування, яке забезпечувало понад 60 % за-гального щорічного обсягу надходжень страхових премій на ко-ристь цієї страхової компанії. Понад 90 % у складі надходжень за особистим страхуванням припадало на премії за довгострокови-ми договорами страхування життя.
Особливістю цієї галузі порівняно з іншими є те, що об'єкти особистого страхування (життя, здоров'я, працездатність люди-ни) не мають вартісної оцінки. Тому вважається, що в особисто-му страхуванні не відбувається компенсації матеріальної шкоди, а виплати страховика на користь страхувальника (застраховано-го) або його родини мають характер фінансової допомоги.
Особисте страхування поділяється на три підгалузі. їх існу-вання пов'язане з різною тривалістю договорів страхування і різ-ними обсягами страхової відповідальності (переліком подій, на випадок яких провадиться страхування). Підгалузями особистого страхування є страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування життя. У рамках цих підгалузей ви-окремлюються види страхування.
Страхування від нещасних випадків об'єднує короткостро-кові (як правило, до одного року) види особистого страхування. Обсяг відповідальності за видами, які входять до цієї підгалузі, передбачає виплату страхової суми або її частини в такому разі: а) смерті застрахованого; б) постійної втрати ним здоров'я (вста-новлення інвалідності); в) тимчасової непрацездатності. Необ-хідна умова настання відповідальності страховика — щоб пере-лічені події були наслідком нещасного випадку, передбаченого договором страхування.
Під нещасним випадком розуміють раптову, короткочасну, непередбачувану та незалежну від волі страхувальника (застра-хованої особи) подію, що може призвести до травматичного по-шкодження, каліцтва або іншого розладу здоров'я застрахованої особи.
Страхувальником може бути як фізична, так і юридична особа (наприклад, підприємство, яке страхує своїх працівників), а заст-рахованим — лише фізична особа. Якщо особа укладає договір страхування власного життя і здоров'я, то вона одночасно є стра-хувальником і застрахованим. При укладанні договору страху-вання життя і здоров'я іншої особи (наприклад, дитини) застра-хованою буде саме ця особа, а страхувальником — особа, що уклала договір і сплачує внески. Страхування від нещасних ви-падків в Україні провадиться як у добровільній, так і в обов'язковій формі. Перелік обов'язкових видів страхування на-ведений у підрозділі 2.3.


Страхування життя
Медичне страхування
Страхування від нещасних випадків


Конкретними видами страхування в цій підгалузі є, напри-клад, індивідуальне страхування від нещасних випадків, коле-ктивне страхування працівників за рахунок коштів підпри-ємств і організацій, страхування туристів, пасажирів, дітей, окремих категорій працівників, чия робота пов'язана з особ-ливою небезпекою для життя і здоров'я, та інші такі види. Во-ни мають дуже багато спільних рис, і тому законодавством України передбачається можливість здійснення страховиком усіх цих видів страхування за однією ліцензією, а саме: ліцен-зією на право здійснення страхування від нещасних випадків (докладніше див.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Класифікація страхування за об'єктами.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок