Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Об'єднання страховиків та їхні функції

Об'єднання страховиків та їхні функції

Назва:
Об'єднання страховиків та їхні функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,69 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Об'єднання страховиків та їхні функції
У багатьох країнах світу страховики створюють свої профе-сійні об'єднання (асоціації), які ставлять за мету захищати й об-стоювати інтереси своїх членів, вживати погоджених заходів у разі, коли цих інтересів торкнуться дії або наміри органів влади, співробітничати з будь-яким іншим об'єднанням, що має спорідне-ний напрямок діяльності.
Результатом першої угоди між страховиками вважають утво-рення в 1791 році Союзу Лондонських товариств страхування від вогню.
За своїм статусом об'єднання страховиків не повинні здійс-нювати комерційну діяльність.
Для країн із розвиненим страховим ринком намітилася тенден-ція до злиття дрібних і середніх об'єднань страховиків.
З 1985 року ефективно працює Асоціація британських страхо-виків (АБС), яка виникла внаслідок злиття кількох організацій. Близько 440 компаній, що охоплюють 95 % всього страхового бі-знесу країни, активно підтримують цю асоціацію. АБС ставить перед собою завдання підвищити рівень суспільного усвідомлення місця страхування в економічній і соціальній структурі Великої Британії. І це в країні, страховий бізнес якої розвинений надзви-чайно! У штаті АБС налічується понад 270 експертів, консуль-тантів та інших висококваліфікованих фахівців. Крім АБС, тут діє ще багато інших об'єднань страховиків і їхніх посередників.
Такі об'єднання успішно функціонують і в інших державах — членах Європейського союзу. Останніми роками страхові об'єднання сформувалися і в більшості країн СНД.
З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї дія-льності, захисту інтересів своїх членів та виконання спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законо-давству.
Найбільшим об'єднанням вітчизняних страховиків є ліга страхових організацій України (ЛСОУ). Вона діє на принципах добровільності і самоуправління. Це незалежна некомерційна ор-ганізація. ЛСОУ є юридичною особою.
Ліга має у своєму складі понад 100 членів — страхових орга-нізацій, але не є щодо них вищою організацією. Рішення Ліги мають характер рекомендацій. Вона не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.
Головні завдання ЛСОУ такі: сприяти опрацюванню рекомен-дацій з методології страхування; готувати пропозиції з питань вдосконалення страхового законодавства; брати участь в експертному оцінюванні проектів нормативних актів, програм та інших документів у галузі страхування. З цією метою створено ряд комі-сій, які працюють над підготовкою відповідних пропозицій. Пев-на увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів для членів Ліги, що сприяє формуванню розвиненої інфраструктури страхо-вого ринку в Україні.
Великого значення ЛСОУ надає захисту інтересів своїх членів у державних і громадських організаціях.
Згідно зі своєю метою Ліга проводить конференції, семінари та інші заходи науково-практичного характеру, організовує обмін досвідом серед своїх членів, а також сприяє ознайомленню їх із практичними надбаннями страховиків інших країн, використо-вуючи для цього різні засоби інформації, у тому числі й можли-вості власного серверу (www.uainsur.com). При ЛСОУ на правах юридичної особи працює Навчально-інформаційний центр.
Вищим органом управління є з'їзд членів ЛСОУ. Він скли-кається правлінням Ліги не рідше як один раз на рік. З'їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Ліги. З'їзд може розглядати будь-які пи-тання, що стосуються діяльності Ліги. До виключної компете-нції з'їзду належать затвердження статуту Ліги і внесення до нього змін і доповнень, обрання і відкликання членів правлін-ня, ревізійної комісії, а також при потребі — припинення дія-льності Ліги.
У період між загальними зборами керівництво роботою Ліги покладається на правління. Воно приймає рішення з усіх питань, крім тих, що безпосередньо належать до компетенції з'їзду. Чле-ни правління працюють у Лізі на громадських засадах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Об'єднання страховиків та їхні функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок