Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Комерційна діяльність страховика

Загрузка...

Комерційна діяльність страховика

Назва:
Комерційна діяльність страховика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,28 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Комерційна діяльність страховика


План
Вступ.
Доходи страхової компанії.
Витрати страхової компанії.
Фінансові результати страхової компанії.


Вступ.
Формування в Україні ринкової еко-номіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів госпо-дарювання для усіх суб'єктів ринку перед-бачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшко-дування втрат як фізичним, так і юридич-ним особам.
Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма гос-подарюючими суб'єктами зростає ймовір-ність виникнення непередбачуваних усклад-нень, підвищується ступінь ризику на усіх рівнях. Підприємець у ринкових умовах ри-зикує втратити свій капітал, може спричи-нити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах рин-ку може втратити роботу, здоров'я, праце-здатність, свої заощадження, майно. Одні втрачають годувальника, комусь не повер-тають кредит, хтось потерпає від зміни кур-су валюти і т.ін.
Суттєво впливає на зростання ризиків, по-в'язаних із технікою та технологією, розви-ток науково-технічного прогресу.
Все більшої гостроти набувають еко-логічні проблеми. Потребують професійно-го вирішення політичні аспекти суспільно-го буття.
Зростання ризику у всіх сферах людсь-кого життя та господарської діяльності обу-мовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така:
чим більше суб'єктів охоплено страхуван-ням, тим менше воно коштує окремій особі.
Страхування у ринковій економіці грун-тується на попередньому створенні страхо-вих фондів з страхових внесків та на відшко-дуванні збитків потерпілим-учасникам.
Отже, страхування — це спосіб захисту майнових інтересів громадян в умовах рин-кової економіки. Кожна людина має знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки їй це коштуватиме. З іншого боку, страхова справа є прибутковим різновидом підприєм-ництва, яке в Україні тільки починає розви-ватися.


Страхова організація може мати доходи—
від страхової діяльності;—
від інвестиційної діяльності та розмі-щення тимчасово вільних коштів;—
від інших операцій. Доходи від страхової діяльності включа-ють:—
зароблені страхові платежі за догово-рами страхування та перестрахування;—
комісійні винагороди за перестраху-вання;—
частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;—
повернуті суми із централізованих страхових резервів;—
повернуті суми технічних резервів, відмінних від резерву незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених чин-ним законодавством.
Зароблені страхові платежі визнача-ються за формулою:
ЗСП = СНСП зв.п.+ СНЗСПпоч.зв.н. — СНЗСПк.зв.п ,
де ЗСП — зароблені страхові платежі;
СНСПзв.п.-сума надходжень страхових платежів за звітний період;
СНЗСПпоч.зв.п. — сума незароблених стра-хових платежів на початок звітного періоду;
СНЗСПк.зв.п. — сума незароблених стра-хових платежів на кінець звітного періоду.
До суми надходжень страхових платежів не включаються частки страхових платежів, які сплачено перестраховиками у звітному періоді за договорами перестрахування.
Страхові платежі — первинний доход страхової організації та основа подальшого обігу засобів, джерело фінансування інвес-тиційної діяльності.
Оскільки від моменту надходження пла-тежів страхувальників на рахунки страхо-виків до виплати їх у формі страхового по-криття минає певний час, а тривалість збе-реження засобів страхувальника визначаєть-ся строком договору, що може дорівнювати трьом, п'яти, десяти, п'ятнадцяти і більше років, то запасні і резервні фонди, які фор-мує страховик, можуть десятиріччями не використовуватись. Це створює об'єктивну основу для формування позичкового фонду, прямого інвестування, участі в комерційних операціях іншого виду, даючи доход від інве-стиційної діяльності та розміщення тимча-сово вільних засобів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Комерційна діяльність страховика

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок