Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> До проблем аграрної реформи в Україні

До проблем аграрної реформи в Україні

Назва:
До проблем аграрної реформи в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,37 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
о проблем аграрної реформи в Україні
Офіційно вважається, що початок аграрній реформі в Україні поклала постанова Верховної Ради ще УРСР “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року. Однак, як визнається в економічній літературі, за вказаний період в агропромисловому комплексі “перетворення були слабо текучими ” [ ]. Основними проблемами, що гальмують розвиток аграрної реформи у країні є:
Формування нормативно-правової бази на сьогодні знач-но відстає від потреб регулювання нових відносин на селі. Прогалини в нормативно-правовій базі створюють, перед-умови для, поширення тіньової економіки та криміналізації економічної діяльності на селі. За-раз у «тіні» АПК обертається понад 8 млрд. грн. (для порів-няння: у ПЕКу ця цифра пере-вищує 5 млрд, грн.).
Однак не тільки формальні, а й неформальні громадські інституції стримують розвиток реформ. Процес формування нових ціннісних орієнтацій, від яких залежить ступінь соціаль-ної підтримки реформ, і -«ринкової поведінки» на селі досить і суперечливий. Про це свідчать результати опитування соціоло-гічної служби УЦЕПД, відпові-дно до котрих лише власність на невеликі земельні ділянки має підтримку переважної час-тини населення (77% на селі і 77,9% -— у цілому по Україні); населення не визначилося у своєму ставленні до процесу розподілу землі КСІІ. Неодно-значним є і ставлення наших співгромадян до вільної купівлі-продажу землі. Кількість її про-тивників на селі сягає 43.2% по Україні в цілому — 37% процес формування нових соціальних груп, які базуються, на приватній власності і незалежній, від держави приватній ініціативі, відбувається дуже повільно. На тлі глибоко укорі-неної свідомості «колективного господаря» це об'єктивно пере-шкоджає швидкому просуванню вперед. Значною мірою ця про-блема погіршується низьким рівнем освітньої підготовити
українських селян, їхньою неготовністю працювати в ринково-му середовищі, прогалинами в інформаційному забезпеченні. Одним із наслідків соціально-психологічної неготовності значної частини сільського на-селення сприймати можливості аграрної реформи, відсутності в нього характерного для західних демократій рівня громадської самоорганізації є швидке фор-мування нової аграрної еліти, у яку трансформується колиш-ня аграрна бюрократія. Саме вона в нинішніх умовах стає реальним провідником перетво-рень в АПК, більше за всіх ви-грає від реформи. Розвиток аграрної реформи супроводжується значними структурними перекосами. Так, перевагу в розвитку надано лише окремим високорентабе-льним галузям рослинництва. Важливі його галузі (льонарст-во, виробництво цукрового бу-ряка і кормів), а також тваринництво досі перебувають у спаді.
Структура вироб-ничих витрат стимулює прогресуючу втрату конкурентоздатності сільгосппідп-риємств, оскільки ско-рочуються витрати на підвищення їхньої про-дуктивності - за раху-нок одноразових ви-трат, які становлять чисте спо-живання невідновлюваних ре-сурсів. Так, питома вага мате-ріальних витрат зросла в 90-х роках майже на третину і сяг-нула 64,1% порівняно з 49,4% 1990-го. Скоротилися витрати на насіння і посадковий мате-ріал, корми, мінеральні добри-ва; водночас стрімко зросли ви-трати на нафтопродукти й па-ливо — із 5,8 до 19,4%, а також електроенергію — із 1,4 до 5,4%. Обмеженість бюджетного фінансування. Сьогодні законодавчо передбачено певні га-рантії державної підтримки АПК. Державний бюджет на 2001 рік на його підтримку (з урахуванням коштів на фінан-сування лізингу) виділяє майже 4,3 млрд. грн., або 10,2% ви-даткової частини. Однак певні обсяги бюджетного фінансу-вання не відповідають реаль-ним потребам напівзруйнованого аграрного сектора. Вони просто непорівнянні з обсяга-ми підтримки, яка надається аг-раріям у найбільш розвинених країнах. Приміром, бюджет ЄС па 2000 рік передбачав датування аграрного сектора в розмірі 41,5 млрд. євро, (через, European Agricultural Guidane and Guarante Fund),— це становить 44,5% його загальних витрат. А розвинені країни в цілому на під-тримку конкурентоспромож-ності свого сільського господар-ства виділяють $1 млрд, на день.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: До проблем аграрної реформи в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок