Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Державне регулювання інвестиційного процесу

Державне регулювання інвестиційного процесу

Назва:
Державне регулювання інвестиційного процесу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,98 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат
З дисципліни: Інвестиційні ринки світу
На тему:
“Державне регулювання інвестиційного процесу”
Перехід до економічного зростання у ході трансформації адміністративно-командної економіки в рин-кову тісно пов'язаний із ефективністю управління державою інвестиційним процесом,
Деякі економісти вважають, що про-блеми перехідних економік можна розв'язати без державного втручання, лише за рахунок ринкових сил. Однак це — політика, типова для ХIX століття. Ринкова економіка постійно породжує суперечності та проблеми, які неможли-во ефективно вирішити, застосовуючи виключно ринкові механізми. Обста-вини, за яких упродовж двох останніх століть ішли до процвітання Англія, Сполучені Штати та інші розвинуті країни, чий досвід рекомендують краї-нам із перехідною економікою, суттєво відрізняються від нинішньої ситуації. Щоб підтримувати соціально-еконо-мічну стабільність суспільства, держава має забезпечити сумісність важелів її впливу на процеси господарювання із ринковим середовищем із метою по-слаблення негативного впливу струк-турних диспропорцій у економіці та циклічних коливань попиту, зокрема на мотивації капіталовкладень. У краї-нах, що розвиваються, держава відіграє не лише регулюючу, а й системотворчу роль, яка є тим ефективнішою, чим більшою довірою суб'єктів господарю-вання вона користується та чим більши-ми фінансовими можливостями володіє. Перехідний період характеризується власне поступовим переходом держав-ного апарату від методів прямого уп-равління (план-закон, як правило, забезпечуваний адміністративним при-мусом) до ринкових методів регулю-вання (формулювання цілей, досягнен-ня яких мотивується матеріально) в міру створення ринкового середовища. Зав-данням державного регулювання при цьому є досягнення компромісу між численними груповими інтересами з урахуванням співвідношення сил со-ціальних партнерів. Зрозуміло, заслу-говує на увагу не так питання про до-цільність державного регулювання рин-кової економіки, як питання про межі такого регулювання та його форми.
При розробці державою інвести-ційної стратегії слід визначити тип інве-стиційної моделі, джерела фінансування, систему гарантій, мету інвестування то-що.
Інституційна структура віддзерка-лює відносини між фінансовими посе-редниками (банками, фінансово-кре-дитними установами та фондовими біржами), позичальниками і кредито-рами (офіційними інвесторами в особі центральних банків, державних уста-нов, міжнародних організацій; комер-ційними банками, страховими компаніями, пенсійними фондами, транс-національними компаніями, приват-ними фірмами). Зокрема, американ-ським типом інвестиційної моделі (пе-реважаючий вплив фондового ринку) на відміну від континентального (про-відна роль банківської системи) передбачається зовнішній контроль за про-ектами та коротші цикли прийняття інвестиційних рішень. Щодо тенденцій розвитку функціональної структури світового ринку капіталів, то слід відзначити процес сек'юритизації, тобто перехід позичальників від кредитних форм надання позик до випуску цінних паперів (зокрема, єврооблігацій, коли банки виступають посередниками між позичальниками та безпосередніми кредиторами).
Із глобалізацією руху капіталу за-гальні темпи зростання міжнародних інвестицій стали істотно перевищувати темпи зростання міжнародної торгівлі товарами. Зокрема, збільшується част-ка прямих інвестицій у загальному об-сязі приватного й державного капіталу (в 1990-ті роки — близько 33%). Виве-зення державного капіталу теж зростає і становить сьогодні чверть від загально-го обсягу експорту капіталу. Втім, ці процеси більше стосуються країн із роз-винутою економікою (на них припадає близько 70% від загального обсягу іно-земних інвестицій). Частка країн, що розвиваються, на світовому ринку по-зичкового капіталу постійно змен-шується. Водночас серед цих країн іно-земні інвестиції розподіляються досить нерівномірно. Починаючи з 1992 року, зарубіжні компанії інвестували в Ки-тай понад 270 млрд. доларів США, тоб-то майже половину всіх інвестицій у країни, що розвиваються.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Державне регулювання інвестиційного процесу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок