Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту

Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту

Назва:
Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат
на тему: “Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту”


План


1. Суть підприємництва та умови його здійснення
Економічна діяльність у сфері фізичної культури і спорту спрямована на виробництво та реалізацію фізкуль-турно-спортивних послуг. На певному історичному етапі, а саме тоді, коли в економіці досягнуто досить високого рівня зрілості товарно-грошових відносин, фізкультурно-спортивна діяльність виявляє себе у формі підприєм-ництва. Тому важливо з'ясувати, що являє собою під-приємництво у загальноекономічному значенні, які умови його здійснення і що воно дає суспільству.
Поняття «підприємництво» безпосередньо пов'язане з ді-яльністю одного із суб'єктів ринку — підприємця. В еко-номічній теорії Заходу поняття «підприємець» виникло ще у XVIII ст. і з самого початку набуло неоднозначного трак-тування різними вченими. Так, за А. Смітом, підприє-мець — це власник, що йде на економічний ризик заради реалізації будь-якої комерційної ідеї і здобуття прибутку. Він сам планує, організовує виробництво, розпоряджається його результатами.
Згідно з Ж.-Б. Сеєм, підприємець — це економічний агент, який комбінує фактори виробництва. Пізніше авто-ри австрійської школи (Й. Шумпетер, Ф. Хайєк) тлу-мачили термін «підприємець» як своєрідний соціально-психологічний тип господарника, для якого головне — аналіз і використання ринкових можливостей, реалізація новаторських ідей.
Нині економісти визначають поняття підприємця як власника, що вдається до економічного ризику заради реа-лізації ідеї та отримання прибутку, сам організовує госпо-дарську діяльність, планує її, розпоряжається результа-тами цієї діяльності.
Сучасний підхід визначає підприємця як суб'єкта дослід-ження та реалізації нових можливостей у генеруванні та засвоєнні новаторських ідей, розробці якісних продуктів і технологій, здійсненні нововведень й опануванні перс-пективних факторів розвитку, пошуку нових способів обслу-говування споживачів, нових сфер вкладання капіталу.
Таким чином, підприємництво можна розглядати як вміння починати і вести справу, генерувати і використовувати ініціативу, зважуватися на ризик, долати протидію сере-довища тощо. Воно виступає, головним чином, як прояв еко-номічної та організаційної творчості й новаторства.
У законі України «Про підприємництво» дається таке визначення підприємництва: «Підприємництво — це са-мостійна ініціатива, систематична, на власний ризик ді-яльність по виробництву продукції, виконанню робіт, на-данню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку» (стаття 1).
Підприємницька діяльність може здійснюватись тільки за певних умов. Підприємницьке господарювання передба-чає наявність у суб'єкта певної сукупності свобод і прав щодо вибору виду господарської діяльності та її плануван-ня, джерел фінансування, доступу до ресурсів, організації та управління, збуту продукції тощо. Йдеться про еконо-мічну автономію підприємництва. Держава через систему законодавства, фінансово-кредитні підойми лише здійснює економічне регулювання, але не втручається у нього.
Підприємництво означає наявність у господаря прав власності на засоби виробництва, продукт і доход. Отри-мання прибутку — це важлива, але не головна мета під-приємця. Найважливіше для нього — мотивація викорис-тання прибутку для його ще більшого зростання: розши-рення, модернізації, структурної перебудови виробництва. За умов підприємництва змінюється співвідношення між ма-теріальною зацікавленістю і мотивацією трудової діяльності. Для підприємця на перший план виходить мотивація ді-яльності, оскільки все, що виробляється, належить йому.
Необхідні певне економічне середовище і клімат, що реально забезпечували б самоврядування, свободу госпо-дарського вибору, можливість ефективного використання доходу, тобто необхідний ринково-конкурентний режим господарювання.
Названі умови підприємницької діяльності значною мірою забезпечуються законом України «Про підприєм-ництво». У ньому зазначається, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати са-мостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству (стаття 3).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок