Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Етапи цільового маркетингу

Етапи цільового маркетингу

Назва:
Етапи цільового маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,57 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Етапи цільового маркетингу


Формування будь-якого товарного ринку деякий час дає змогу підприємству концентрувати увагу та зусилля на організації ви-робництва продукції чи послуг відповідно до попиту. При цьому товаровиробники розуміють, що вони не мають змоги привернути одночасно увагу всіх покупців та ще й в один і той самий спосіб, оскільки останні дуже різняться між собою за потребами, можли-востями, перспективами тощо. У свою чергу, розвиток ринку, з одного боку, а збільшення кількості конкурентів, які ускладню-ють збут товарів промислового призначення, — з іншого, змушу-ють товаровиробників диференціювати свою пропозицію. Почи-нається пошук сегментів ринку для визначення відмінностей у споживчих перевагах стосовно одного й того самого товару. Отже, сегментацію можна розглядати як певний компроміс між масовим маркетингом та індивідуальним підходом до кожного споживача.
Цільовий маркетинг — це спрямування зусиль компанії на об-слуговування однієї чи кількох груп споживачів, які мають спіль-ні потреби чи характеристикибір одиниці спостереження залежить від товару і фази роз-витку ринку, на якому здійснюється сегментація. Єдиного мето-ду чи підходу до сегментування товарного ринку не існує. Сегмен-тація промислового ринку може проводитися за різними варіанта-ми, в основу яких покладено один чи кілька змінних параметрів, наприклад, за групою кінцевих споживачів та їх значущістю, за географічним місцезнаходженням, за умовами експлуатації та функціональним призначенням продукції тощо. Основними об'єктами сегментування промислового ринку є споживачі (юри-дичні особи). Покупців на ринку організованих споживачів мож-на сегментувати за традиційними ознаками (географічними, пове-дінковими, економічними тощо), а також специфічними (техноло-гічними, правовими, ситуаційними тощо).
Віддавання споживачами переваги тим чи іншим властивостям товару може бути визначено на основі альтернативних, прямих37бальних та відносних оцінювань. Структура споживчих переваг щодо виробів-аналогів, які виготовляються різними підприємства-ми, формується за допомогою альтернативних оцінювань. Вони базуються на визначенні позитивної та негативної реакції спожи-вачів на оцінюваний товар. Бальне оцінювання здійснюється із за-стосуванням відповідної шкали, наприклад десяти-, двадцятибаль-ної тощо.
За допомогою відносного оцінювання виявляють ступінь відпо-відності виробів, що вивчаються, запитам споживачів за шкалою можливих варіантів: відповідає цілком; здебільшого; частково; не відповідає. Поряд з оцінюванням відповідності кожного виробу можна оцінювати також найважливіші параметри товару, оскіль-ки набір заданих параметрів виробу різні споживачі сприймають по-різному.
Метод сегментування промислового ринку добирають залежно від характеристик споживачів, їхніх вимог до товару, визначення критеріїв та ознак сегментації і пов'язаний з використанням бага-тьох спеціальних методів класифікації за визначеними критерія-ми. Найпоширенішими є такі методи сегментування ринку:

групування за однією чи кількома ознаками;

багатовимірний статистичний аналіз;

поетапна сегментація (так званий гніздовий метод).
Метод групування полягає в послідовному розподілі сукуп-ності об'єктів на групи за найбільш значущими ознаками. Яка-не-будь ознака виокремлюється як системоутворюючий критерій, потім формуються підгрупи, в яких значущість виокремленого критерію набагато вища, ніж в усій сукупності потенційних спо-живачів цього товару. Послідовним розподілом (на дві частини) сукупність споживачів поділяється на підгрупи. За допомогою цього методу можна послідовно розподілити ринок на сегменти відповідно до заданих критеріїв. Приклад (розроблений автором) послідовного розподілу сукупності об'єктів за методом АГО (авто-матичний детектор взаємодії) наведено на рис. 3.4.
Для сегментації ринку використовують також методи багатови-мірної класифікації, тобто за комплексом ознак, що аналізуються. Ці методи базуються на таких принципах: в один тип об'єднують-ся підприємства-споживачі, схожі за низкою ознак (причому рі-вень схожості в цьому типі вищий за рівень схожості в різних ти-пах).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Етапи цільового маркетингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок