Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

Назва:
Аналіз фінансового стану підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,82 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Нагальною необхідністю будь-якого підприємства є систематичний пошук шляхів підвищення та зміцнення фінансової стабільності. Передує цьому процесу своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства, що дозволяє оцінити співвідношення між заборгованістю суб’єкта господарювання і його активами, структуру активів, оптимальність величини матеріально-виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.

Фінансовий стан підприємства – це комплексний результат від взаємодії усієї системи фінансових відносин підприємства, що відображає наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими основними напрямками:

– аналіз балансу, майна та джерел їх утворення;

– аналіз ліквідності та платоспроможності;

– аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;

– аналіз кредитоспроможності.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є форма №1 “Баланс” (табл. 7.1).

При “читанні” балансу з’ясовують характер зміни підсумків балансу його окремих розділів та статей, раціональність розташування статей коштів підприємства, його поточну платіжну здатність та інше.

1. Підсумок балансу на початок періоду порівнюється з підсумком балансу на кінець періоду. Це показує рух балансу. В звичайних виробничих умовах збільшення підсумку балансу оцінюється позитивно.

2. Встановлюється відповідність динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва і реалізації продукції (Q), а також прибутку підприємства (П). Більш швидкі темпи "Q" і "П" свідчать про покращення використання коштів на даному підприємстві.

Таблиця 7.1 – Баланс

Актив Код рядка На початок року На кінець звітн. року Пасив Код рядка На початок року На кінець звітн. року

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Необоротні активи 1. Власний капітал

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 2000 Статутний капітал 300 130000 130000

Пайовий капітал 310

первісна вартість 011 2000 Додатковий вкладений капітал 320

знос 012 Інший додатковий капітал 330

Незавершене будівництво 020 20000 18000 Резервний капітал 340

Основні засоби:

залишкова вартість 030 65020 66920 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30 48

первісна вартість 031 66500 68500 Неоплачений капітал 360 (1000) (1000)

знос 032 1480 1580 Вилучений капітал 370

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Усього за розділом І 380 129030 129048

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

інші фінансові інвестиції 045 Цільове фінансування 420

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Усього за розділом ІІ 430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Відстрочені податкові активи 060 Довгострокові кредити банків 440 20000 20000

Інші необоротні активи 070 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Усього за розділом І 080 85020 86920

ІІ. Оборотні активи Відстрочені податкові зобов'язання 460

Запаси:

виробничі запаси 100 3000 3164

Інші довгострокові зобов'язання 470

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Усього за розділом ІІІ 480 20000 20000

IV. Поточні зобов'язання

незавершене виробництво 120 7564 7172 Короткострокові кредити банків 500 66552 60000

готова продукція 130 1500 2000

Продовження таблиці 7.1.

1 2 3 4 5 6 7 8

Товари 140 2500 27532 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 2400 2600

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 21140 23080

первісна вартість 161 2400 2600

резерв сумнівних боргів 162 Поточні зобов'язання за розрахунками:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 12010 11304

з одержаних авансів 540

з бюджетом 550 4032 3926

за виданими авансами 180 з позабюджетних платежів 560 1380 1694

з нарахованих доходів 190 зі страхування 570 750 8000

із внутрішніх розрахунків 200 з оплати праці 580 14350 15676

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 з учасниками 590 300 800

із внутрішніх розрахунків 600

Поточні фінансові інвестиції 220 Інші поточні зобов’язання 610

Усього за розділом ІV 620 108504 113176

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 121040 121532 V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 257534 262224

в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Усього за розділом ІІ 260 172514 175304

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270

Баланс 280 257534 262224

3. Розраховується система фінансових коефіцієнтів і порівнюється з даними минулих років, аналогічними показниками інших підприємств, середньогалузевими даними, загальноприйнятими стандартними показниками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок