Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Назва:
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,54 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
„Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства”


1. Необхідність, сутність і мета реструктуризації
Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо-мічного потенціалу країни безпосе-редньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом за-гальної стратегії розвитку первинних ланок (під-приємств, організацій) і в цілому суспільного вироб-ництва.
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою вироб-ництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснюва-ти, з одного боку, за допомогою проведення ефек-тивної політики реструктуризації та санації потен-ційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншо-го — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, рест-руктуризація підприємства трактується як здійснен-ня організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприєм-ства, управління ним, форм власності, організацій-но-правових форм, як здатність привести підприєм-ство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищи-ти ефективність виробництва.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функці-онувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти кон-курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як ком-плекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, еко-номічної та фінансової життєздатності підприємств.
2. Форми і види реструктуризації.
Реструктуризація підприємства спрямовується і реструктуризації на розв'язання двох основних завдань: по-перше, якнайскоріше забезпечити виживання під-приємства; по-друге, відновити конкурентоспроможність підпри-ємства на ринку. Відповідно до цих завдань і розглядають взає-мозв'язані форми і види реструктуризації підприємств та орган-ізацій.
За оперативної реструктуризації підприємства (організації) розв'язуються дві основні проблеми: забезпечення ліквідності та суттєве поліпшення результатів його (її) діяльності. Період опера-тивної реструктуризації триває приблизно 3—4 місяці. Оперативні зміни на підприємстві потребують проведення комплексу заходів, що з них, як правило, спеціально виділяють такі:*
зміна окремих складових організаційної структури під-приємства;*
створення й відокремлювання нових структурних підрозділів;*
оперативне зниження дебіторської заборгованості;*
зменшення величини оборотних фондів через виявлення та ре-алізацію (ліквідацію) зайвих запасів (у тім числі запасів допоміж-них матеріалів);*
відмова (продаж паю) від пайової участі в інших підприєм-ствах та організаціях, якщо попередній аналіз підтвердив недостат-ню економічну ефективність останніх;*
скорочення обсягів основних фондів через реалізацію (ліквіда-цію) зайвого обладнання, транспортних засобів тощо;*
аналітична оцінка та припинення вкладання неефективних інвестицій, крім життєво необхідних для підприємства й обґрун-тованих з позицій розвитку ринку.
Відтак комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передовсім заходи з зниження всіх видів витрат (без одержання будь-яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збу-ту продукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворен-ня буде зупинено після завершення оперативної реструктуризації, то підприємство незабаром неминуче знов опиниться в кризовому стані.
Стратегічна реструктуризація підприємства (організації) за-безпечує довготермінову його (її) конкурентоспроможність. Для досягнення такої конкурентоспроможності необхідне визначення стратегічної мети підприємства, розробка стратегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок