Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> утність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї

утність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї

Назва:
утність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,12 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї


У міру того, як підвищувалися суспільні потреби та збіль-шувалися можливості виробництва щодо їх задоволення, розви-валась і змінювалась сутність якості. Наприклад, Аристотель (III ст. до н. є.) поняття якості тлумачив як відмінність між пред-метами, диференціацію за ознакою "добрий — поганий". Г. Гегель (XIX ст.) розумів якість так: дещо перестає бути тим, чим воно є, коли втрачає якість. Відомий японський вчений К. Ісікава (1950 р.) розглядав якість як те, що реально задовольняє потреби спожи-вачів [33, с. 170]. У сучасних умовах якість продукції і послуг єодним з найважливіших чинників успішної діяльності підприєм-ства чи організації.
Якість:

це сукупність властивостей продукції чи послуг, які даютьїм можливість задовольняти зумовлені або передбачува-ні потреби (Міжнародна організація зі стандартизаціїІЗО 8402-86);

це систематичний показник, який відображає сукупний прояв багатьох факторів — від динаміки і рівня розвитку на-іональної економіки до вміння організувати процес форму-
вання якості в межах будь-якої господарської одиниці і
управляти ним;

це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють рі-
вень її здатності задовольняти певні потреби в конкретних
умовах експлуатації.
Якість є важливою ринковою характеристикою товару, особли-во коли йдеться про ТВП, які значною мірою впливають на якість споживчих товарів.
У 60—70-ті роки XX ст. вважалося, що для успішного вироб-ництва продукції достатньо, щоб її було багато і вона була деше-вою. У 80-ті роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості. На думку американського вченого А. Фейгенбаума [12, с. 33], для 80 % покупців якість промислових і споживчих то-варів мала таке саме або навіть більше значення, ніж ціна (тоді як на початку 70-х років такої думки дотримувались лише ЗО % спо-живачів). Тому одним із перспективних способів більш швидкого продажу товарів є підвищення їх якості. Водночас термін "якість" дедалі частіше використовують для визначення ступеня задоволен-ня потреб споживачів у сфері не лише матеріального виробницт-ва, а й послуг.
Сучасна концепція якості має елемент, якому надається над-звичайно важливе значення — наявність і рівень післяпродажного обслуговування складної виробничої і побутової техніки. З цією метою виробники через торговельні філії організовують достав-лення товару, підготовку його до експлуатації, пропонують спо-живачам консультації. Якщо в період гарантійного терміну екс-плуатації виявляються складні дефекти, які призвели до виходу виробу з ладу або до перетворення його на небезпечний, виріб
131егайно замінюється. Необхідність підвищення безпеки на вироб-ництві, охорони здоров'я людей і довкілля, посилення конкурен-тоспроможності національної продукції на світовому ринку змуси-ли законодавчі органи створити правові засади для забезпечення якості товарів і захисту споживача.
Можна вважати, що нині весь світ працює над проблемою за-безпечення якості. її методичною основою є так звана петля якос-ті, класичний вигляд якої показаний на рис. 8.1 [12, с. 45]УНа якість продукції впливає багато факторів, які діють і само-стійно, і взаємопов'язано як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на їх сукупності. Ці фактори можна об'єднати в чо-тири групи [1]: технічні, організаційні, економічні та суб'єктивні.
До технічних факторів належать конструкція, схема послідов-ного зв'язку елементів, система резервування, технологія виготов-лення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.
До організаційних факторів належать поділ праці і спеціаліза-ція, форми організації виробничих процесів, ритмічність вироб-ництва, форми і методи контролю, порядок презентації продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (спо-живання), технічного обслуговування, ремонту та ін. На жаль, організаційним факторам ще не приділяють такої са-мої уваги, як технічним, тому дуже часто спроектовані і виготов-лені на високому рівні вироби через недостатньо високий рівень організації виробництва, транспортування, експлуатації та ремон-ту втрачають якість.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: утність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок