Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Види господарських товариств.

Види господарських товариств.

Назва:
Види господарських товариств.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,68 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План
1. Види господарських товариств.
2. Договір поставки.
3. Суб’єкт банкрутства.
1. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Поняття та види господарських товариств
1. Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
2. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.
Учасники господарського товариства
1. Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа.
Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.
2. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.
Майно господарського товариства
1. Господарське товариство є власником:
1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
3) одержаних доходів;
4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майновічи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА – підпри-ємства, установи, організації, створені на засадах угоди юрид. особами і гр-нами шля-хом об'єднання їх майна та підприєм. діяль-ності з метою одержання прибутку. Порядок створення і діяльності Г. т. регулюється За-коном України «Про господарські товарист-ва» (1991) з наступними змінами і доповнен-нями.
Виділяються такі види Г. т.: акціонерні това-риства (закриті і відкриті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з до-датковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Всі Г. т., незалежно від їх виду, є юрид. особами від дня держ. реєстрації. Акц. т-во, т-во з обмеженою і т-во з дод. відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору та статуту, а повне і командитне т-ва – на підставі уста-новчого договору.
Г. т. має свій статутний фонд, що утворю-ється з вкладів засновників і учасників (акціонерів) т-ва. Г. т. є власником: майна, переданого йому засновниками та учасника-ми; продукції, виробленої т-вом у результаті госп. діяльності; одержаних доходів та ін. майна, набутого на підставах діяльності, не забороненої законом.
Прибуток т-ва утворюється з надходжень від госп. діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оп-лату праці. З балансового прибутку Г. т. сплачуються відсотки по кредитах банків та облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та ін. пла-тежі до бюджету, а чистий прибуток зали-шається у повному розпорядженні т-ва, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. У всіх Г. т. незалежно від їх виду створюється резерв-ний (страховий) фонд у розмірі, встановле-ному установчими документами, але не менш як 25 % статут. фонду, шляхом щоріч. відра-хувань не менше 5 % суми чистого прибутку. Управління Г. т. здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються відповідно до виду т-ва. Ви-щим органом Г. т. є заг. збори т-ва. Припинення діяльності Г. т. відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєд-нання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Т-во ліквідується: у разі закінчен-ня строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при йо-го створенні; за рішенням його вищого орга-ну; на підставі рішення суду за поданням ор-ганів, що контролюють діяльність т-ва, у разі системат. або грубого порушення ним чинного законодавства; на підставі рішення арбітраж.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Види господарських товариств.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок