Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації

Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації

Назва:
Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,08 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації


В умовах нестабільного ринкового середовища, яке характеризується значними змінами пріоритетів і умов проведення інноваційної діяльності, важли-вою ознакою інноваційного розвитку є здатність під-приємства адаптуватись до внутрішніх змін та впли-ву зовнішнього оточення. Ці елементи можна вва-жати основними складовими організаційного сере-довища підприємства.
Термін "Інноваційний потенціал" має широкий спектр підходів до його вивчення в економічній літе-ратурі. У широкому розумінні потенціал - це вели-чина, яка характеризує запас енергії тіла, що пере-бувала в даній точці силового поля [4]. Наприклад, І. Балабанов під інноваційним потенціалом розуміє "сукупність окремих видів ресурсів, включаючи ма-теріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ре-сурси, необхідні для здійснення інноваційної діяль-ності" [2]. Д. Кокурін вважає, що "інноваційний поте-нціал містить невикористані приховані можливості нагромаджених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб'єктів" [6].
А. Гриньов розглядає інноваційний потенціал як сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріаль-них активів підприємства, що використовуються у процесі здійснення інноваційної діяльності і які зда-тні забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства. А. Савчук вважає, що до складових інноваційного потенціалу виробника повинні вклю-чатися тільки ті його ресурси, які можуть бути вико-ристані при реалізації всіх етапів життєвого циклу виробів.
Інші вчені розглядають інноваційний потенціал як спроможність підприємства розробляти та впрова-джувати нововведення згідно з необхідними якісни-ми стандартами з метою адаптації до змін у зовніш-ньому середовищі і виділяють у його складі кадрову, інформаційно-методологічну, матеріально-технічну та організаційно-управлінську складові. Згідно Із Законом України "Про приоритетні напрями іннова-ційної діяльності в Україні", інноваційний потенціал являє собою "сукупність науково-технологічних, фі-нансово-економічних, виробничо-соціальних та куль-турно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення Інноваційного розвитку економіки" [5].
Ці та інші погляди на поняття "інноваційний по-тенціал" окреслюють два напрями підходів, які ґрун-туються на наявності ресурсів і на можливостях їх використання. Але, на нашу думку, такого ресурсно-го підходу недостатньо для характеристики іннова-ційного потенціалу як складової Інноваційного роз-витку підприємства. Тому вважаємо, що доцільно враховувати також чинники внутрішнього й зовніш-нього оточення, які впливають на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства. Отже, постій-ний інноваційний розвиток підприємства зумовлює необхідність аналізу й оцінювання інноваційного потенціалу як його внутрішнього стану, так і зовніш-ніх чинників.
Основними складовими інноваційного потенціалу підприємства (ІПП) слід вважати виробничо-техно-логічні, матеріально-технічні, організаційно-управ-лінські, фінансово-економічні ресурси, які в змозі забезпечити досягнення конкурентних переваг під-приємства на основі використання інновацій. Оціню-вання цих складових інноваційного потенціалу під-приємства треба здійснювати з використанням від-повідної системи показників. Діагностика інновацій-ного потенціалу підприємства відбувається в такій послідовності узагальнених процедур оцінювання:
1. Вибір об'єкта дослідження та визначення ме-ти і завдань оцінювання ІПП залежно від конкретної ситуації.
2. Визначення міри залучення підприємства до інноваційного процесу.
3. Оцінювання інноваційних ресурсів підприємс-тва проводиться за такими складовими: виробничо-технологічні, матеріально-технічні, організаційно- управлінські й кадрові, фінансово-економічні ресур-си.
4. Оцінювання ІПП необхідно здійснювати також з урахуванням впливу зовнішнього середовища та наявних стратегічних можливостей підприємства.
5. У результаті проведення оцінювання ІПП мо-жна отримати єдину систему виміру й оцінити різно-рідні кількісні та якісні параметри, які характеризу-ють вищезазначені складові інноваційного потенціа-лу підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок