Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Ефективність використання оборотних фондів

Ефективність використання оборотних фондів

Назва:
Ефективність використання оборотних фондів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,04 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
4. Ефективність використання оборотних фондів
Раціональне та економне витрачання окремих елементів оборотних фондів підприємств має неабияке економічне значення. Це зумовлюється пос-тійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції в різних галузях народного гос-подарства, переважаючою часткою матеріальних витрат у загальній її вартості. Економія матеріальних ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної та питомої витрати окремих видів ресурсів, дає змогу з такої самої кількості сировини й матеріалів виготовля-ти більше продукції без додаткових затрат суспільної праці, підви-щувати ефективність виробництва в цілому на кожному підприємстві.
Для вимірювання ступеня ефективності використання оборот-них фондів існує відповідна система техніко-економічних показ-ників.
На підприємствах тих галузей, що переробляють первинну си-ровину, застосовують показник (коефіцієнт) виходу або видобут-ку готової продукції з вихідної сировини. Наприклад, на під-приємстві кольорової металургії таким показником служить коефі-цієнт видобутку міді з руди, а на цукровому заводі — вихід цукру з буряків. На підприємствах окремих галузей народного господар-ства показником ефективності використання сировинних ресурсів є витрата сировини на одиницю готової продукції. Так, на ком-бінатах (заводах) чорної металургії застосовується показник витрати сировини (залізної руди, вугільного коксу, флюсів) на одну тонну чавуну, а на підприємстві з виробництва мінеральних добрив — витрати сірчаної кислоти на тонну суперфосфату тощо.
На підприємствах обробної промисловості для цієї мети засто-совують коефіцієнт використання матеріалів, тобто відношення чистої ваги (маси) виробу до норми або фактичної витрати конст-рукційного матеріалу. Для окремих видів матеріалів розраховують такі показники, як коефіцієнт використання площі матеріалу (лис-товий прокат, тканина, шкіра), коефіцієнт використання об'єму ма-теріалу (деревина) тощо.
Ефективніше використання оборотних фондів передбачає пере-довсім розв'язання конкретних завдань з економії сировини, мате-ріалів, палива, електроенергії. Заведено розрізняти джерела і шля-хи економії матеріальних ресурсів. Джерела економії показують, за рахунок чого можна досягти економії ресурсів, а шляхи еконо-мії — як саме, за допомогою яких заходів можна заощаджувати ті чи ті види матеріальних ресурсів. З усієї сукупності можливих за-ходів щодо економії матеріальних ресурсів слід виокремлювати ви-робничо-технічні та організаційно-економічні (рис.1).
Найбільші резерви підвищення рівня ефективного викори-стання важливих видів матеріальних ресурсів зв'язано з ком-плексною переробкою сировини та широким застосуванням вто-ринних ресурсів.


Комплексна переробка сировини — це процес її промислової переробки, результатом якого є добування з вихідної сировини всіх корисних компонентів та їх повне використання, включаючи й технологічні відходи. Економічна доцільність комплексної переробки сировини зумовлена великою цінністю так званої попутної про-дукції, що міститься у вихідній сировині. Наприклад, за добування природного газу побіжними продуктами є конденсати, гелій, сірка;
нафти — горючий газ, сірка, йод, бром; мідної, мідно-колчеданової та мідно-цинкової руди — цинк (до 7%), залізо (понад 30%), сірка (до 45%), а також свинець, кобальт, молібден, золото, срібло та інші метали в кількості, яка забезпечує їхнє рентабельне видобування.
Значна частка побіжних продуктів у загальному обсязі продукції, що виробляється, свідчить про економічну доцільність комплекс-ної переробки вихідної сировини на підприємствах відповідних галузей народного господарства. Наприклад, понад 30% виробниц-тва різних видів хімічної продукції зосереджено на підприємствах кольорової та чорної металургії, 10% — на підприємствах целю-лозно-паперової промисловості.
Незважаючи на достатній рівень ефективності такого методу переробки вихідної сировини досягнутий ступінь комплексності її використання на більшості підприємств України не відповідає сучас-ним вимогам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Ефективність використання оборотних фондів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок