Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Назва:
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,32 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1. Значення і напрямки підвищення
фінансових результатів виробничої діяльності
Процес виробництва на будь-якому пiдприємствi здійснюється за належної взаємодiї трьох визначальних його чинникiв: персоналу, засобiв працi та предметiв працi. Використовуючи наявнi засоби виробництва, персонал пiдприємства продукує суспiльно корисну продукцiю або надає виробничi та побутовi послуги. Це означає, що з одного боку мають мiсце затрати живої та уречевленої працi, а з iншого - такi фінансово-економічні результати виробництва. Останнi залежать вiд масштабiв застосованих засобiв виробництва, кадрового потенцiалу та рiвня його використання.
Фінансово-економічні результати використання засобів виробництва і робочої сили визначаються ефективністю виробництва.
Ознакою ефективностi може бути необхiднiсть досягнення мети виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства з найменшими витратами суспiльної працi або часу.
Ефективнiсть визначається об’єктивно дiючим законом економії робочого часу, що є основоположною субстанцiєю багатства i мiрою витрат, необхiдних для його нагромадження та використання суспiльством.
У формалiзованому виразi закон економiї робочого часу, який вiдображає механiзм зниження сукупних витрат на виробництво продукцiї
або надання послуг, має такий вигляд:
Вс = / Вуп + Вжп + Вмп / : Еск > min, (1)
де Вс - сукупнi витрати на виробництво продукцiї протягом життєвого циклу товару;
Вуп - затрати минулої працi на виробництво i споживання товару;
Вжп - затрати живої працi, тобто заробiтна плата всiх працiвникiв, що припадає на даний товар на тiй чи iншiй стадiї його життєвого циклу, прибуток на цiй стадiї;
Вмп - затрати майбутньої працi в процесi споживання товару;
Еск - сумарний корисний ефект товару для споживача за нормальний строк служби.
Сутнiсна характеристика ефективностi виробництва визначається виразом:
Ефективнiсть (продуктивність) = результати : ресурси ( витрати ) (2)
Результати виробництва подiляються на :
-кiнцевий результат процесу виробництва;
-кiнцевий народогосподарський результат роботи пiдприємства або iншої iнтеграцiйної структури, як певної автономної ланки економiки.
Перший вiдбиває матерiалiзований результат процесу виробництва, що вимiрюється обсягом продукцiї в натуральнiй i вартiснiй формах;
другий включає не тiльки кiлькiсть виготовленої продукцiї, а також її споживчу вартiсть . Кiнцевим результатом процесу виробництва за певний перiод часу є чиста продукцiя, тобто новостворена вартiсть, а фінансовим результатом комерцiйної дiяльностi - прибуток.
Прибуток - це частина виручки, що залишається після вiдшкодування всiх витрат на виробничу i комерцiйну діяльність пiдприємства. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету пiдприємницької дiяльностi i береться за головний показник її результативностi ( ефективності ).
Прибуток є основним джерелом фiнансування розвитку пiдприємництва, удосконалення його матерiально-техiчної бази, забезпечення всiх форм iнвестування. Уся дiяльнiсть підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймi стабiлiзацiю його на певному рiвнi.
Залежно вiд формування та розподiлу відокремлюють кiлька видiв прибутку. Насамперед розрiзняють загальний прибуток i прибуток пiсля оподаткування. Загальний прибуток - це весь прибуток пiдприємства, одержаний вiд усiх видiв дiяльностi, до його оподаткування та розподiлу. Такий прибуток iнакше називають балансовим. Прибуток пiсля оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в ропорядження пiдприємтва має поширену у вiтчизнянiй лiтературi назву - чистий прибуток.
У зарубiжнiй економiчнiй теорії та пiдприємництвi загальновживаним є поняття валового, маржинального та операційного прибутку.
Валовий прибуток - це рiзниця мiж виручкою та виробничими витратами (собiвартiстю продукцiї, визначеною калькулюванням за неповними витратами). Це поняття включає власне прибуток i так званi невиробничi (адмiнiстративнi, комерцiйнi) витрати.
Операцiйний прибуток = валовий прибуток (3)
- невиробничi витрати
Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукцiї за мiнусом змiнних витрат.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок