Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> реферат українською: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Загрузка...

Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств / сторінка 5

Назва:
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,75 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 

Перед здійсненням санаційної реорганізації необхідно провес-ти поглиблений аналіз фінансово-господарського стану підприєм-ства, що перебуває в кризі. Аналіз здійснюється на підставі основ-них характеристик діяльності даної юридичної особи. За резуль-татами аналізу роблять висновок щодо ліквідації підприємства чи доцільності його реорганізації. Якщо прийнято рішення про реор-ганізацію юридичної особи, то необхідно розробити план реор-ганізаційних заходів.
План реорганізації (реструктуризації) пови-нен містити:
а) економічне обгрунтування необхідності проведення реорганізації;
б) пропозиції щодо форм та методів реорганізації;
в) суму витрат на проведення реструктуризації та джерела їх фі-нансування;
г) інші конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану. Реорганізацію підприємства, яка може призвести до негатив-них екологічних, демографічних та інших наслідків, що торкають-ся інтересів населення певної території, треба погоджувати з від-повідною Радою народних депутатів та державними адміністра-ціями на місцях.
Антимонопольним законодавством України передбачено, що в окремих випадках з метою запобігання монополізації ринків такі види санаційної реорганізації, як злиття, поглинання, приєднання, можуть бути здійснені лише за згодою Антимонопольного коміте-ту. У зв'язку з цим до складу робочих груп з питань реорганізації можуть входити також представники Антимонопольного комітету України. Нагадаємо, що в Україні вважають монопольним підпри-ємство, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 від-сотків.
Така форма санаційної реорганізації, як злиття, здійснюється об'єднанням підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, з ін-шим, фінансове стійким підприємством. За злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до підприєм-ства, яке виникло внаслідок злиття. Бухгалтерські баланси обох під-приємств консолідуються.
В антимонопольних законодавствах багатьох країн розрізняють горизонтальне злиття (приєднання, поглинання) та вертикальне (конгломератне). Законодавчий контроль спрямований в основному на вертикальні злиття, оскільки в результаті їх здійснення підприєм-ства одержують можливість створювати перешкоди для доступу на ринок, встановлювати дискримінаційні ціни, створювати дефіцит на ринку певного товару тощо, що призводить до посилення концент-рації на ринку та до припинення конкуренції. Горизонтальні злиття відбуваються, як правило, з невеликими підприємствами і суттєво не впливають на рівень конкуренції. Завдяки такому злиттю підпри-ємства, проте, можуть позитивно використати ефект масштабу, одержати доступ до певних ринків тощо.
За приєднання одного підприємства до іншого до останнього пе-реходять усі майнові права та обов'язки приєднаного підприємства. Після приєднання підприємство-боржник (згідно зі статтею 34 За-кону «Про підприємства в Україні») виключається з державного ре-єстру та втрачає свій юридичний статус. Поглинання здійснюється через придбання фінансове неспроможного підприємства підприєм-ством-санатором.
У разі поділу підприємства до нових підприємств, які виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом (балан-сом) у відповідних частинах майнові права та обов'язки реоргані-зованого підприємства. Якщо підприємства зловживають монопо-льним становищем на ринку, то може бути прийнято рішення про примусовий поділ цих монопольних утворень. Реорганізація під-приємства, яке підлягає примусовому розукрупненню, здійснюєть-ся монополістом самостійно, за умови, що після реорганізації ко-лишнє монопольне утворення зникне з ринку. Примусовий поділ не застосовується:
а) за неможливості організаційного або територіального відо-кремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних. одиниць;
б) за наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо частка вну-трішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприєм-ства становить менше ЗО відсотків).
За виділення з підприємства одного або кількох нових підпри-ємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов'язки реорганізованого підприємства.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок