Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

Назва:
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,20 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці.
Заробітна плата як винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона вста-новлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відряд-них розцінок для робітників та посадових окладів для служ-бовців.
Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним за-конодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками робо-ти за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які прова-дяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Структура заробітної плати — це співвідношення ок-ремих складових заробітної плати в загальному її обсязі. В стабільних розвинених економічних системах основна заробітна плата складає 85-90% в структурі заробітної плати. В Украї-ні в сучасних умовах з різних причин (нестабільність доходів підприємств, інфляція, складна і непостійна система оподатку-вання, занедбаність нормування праці та ін.) питома вага та-рифних ставок в заробітній платі в середньому складає 65-70%, що є одним з виявів кризи в організації праці.
На підставі названих вище принципів організації і функцій заробітної плати в умовах побудови ринкових відносин ство-рюється організація заробітної плати безпосередньо на підприємствах. Під організацією заробітної плати розуміємо її побудову, тобто приведення її елементів в певну систему, Що забезпечує взаємозв'язок кількості й якості праці з роз-мірами заробітної плати.
В економічній системі, що ґрунтується на різноманітних формах власності і господарювання, механізм організації заробітної плати складається з таких елементів:
а) ринкового регулювання;
б) державного регулювання;
в) колективно-договірного регулювання через укладан-ня генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств; трудових договорів з найма-ними працівниками;
г) механізму визначення індивідуальної заробітної пла-ти безпосередньо на підприємстві (в структурному підроз-ділі) з використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання.
Перебудова організації заробітної плати на підприємстві у відповідності з вимогами ринкової економіки передбачає вирішення трьох головних завдань:*
по-перше, підвищення зацікавленості кожного праців-ника у виявленні і використанні резервів зростання ефек-тивності своєї пращ при виключенні можливості одержання незароблених грошей;*
по-друге, усунення випадків зрівнялівки в оплаті праці, досягнення прямої залежності заробітної плати від індиві-дуальних кінцевих результатів праці;*
по-третє, оптимізація співвідношень в оплаті праці пра-цівників різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп із врахуванням складності виконуваних робіт, умов праці, дефіцитності певних видів робочої сили на ринку праці, а також впливу різних працівників на досягнення кінцевих результатів і конкурентоздатність продукції.
Хоча кожне підприємство (а інколи і структурний підроз-діл) має свою специфіку в організації оплати праці, її організаційними основами завжди є: забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю продукції; регулювання трудових відносин, забезпечення рівноправності роботодавця і працівника; вдоско-налення нормування праці; вибір моделі, форм і систем опла-ти праці; взаємозв'язок розмірів заробітної плати з обсягами та вартістю виробленої продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок