Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Грошово-кредитна політика України та перспективи її розвитку

Грошово-кредитна політика України та перспективи її розвитку

Назва:
Грошово-кредитна політика України та перспективи її розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,22 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Грошово-кредитна політика України та перспективи її розвитку


Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике значення для кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки і її ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність обмінного курсу, зростання економіки, забезпе-чення зайнятості, збалансування пла-тіжного балансу, зростання добробуту населення тощо.
Грошово-кредитна політи-ка є основною складовою системи загальнодержавної економічної політики, її роль у розвитку еконо-мічних процесів дуже важлива. Гро-шово-кредитна політика базується на прогнозній економічній та фіскальній політиці. На підставі прогнозних макроекономічних показників, Закону України "Про Державний бюджет Ук-раїни" на відповідний період Націо-нальний банк України розробляє Ос-новні засади грошово-кредитної полі-тики на відповідний рік.
Грошово-кредитна політика в Україні в різні періоди розвитку її економіки здійснювалась адекватно до тих про-цесів, які відбувалися в сферах макроекономіки, фіскальної і структурної ре-форм. Вона сприяла економічному зростанню, зупиненню галопуючої інфляції, а також спрямову-валася на забезпечення стабільності національної валюти.
Зараз в Україні продовжує діяти різнопла-новий монетарний устрій (визначається декілька цілей проведення грошово-кредитної політики, які пов'язані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфляції, обсягами окремих монетарних агрегатів). Реалізація грошово-кредитної полі-тики забезпечується змішаним мето-дом (частково з використанням рин-кових інструментів, частково -  адміністративних).
Побудова майбутньої стратегії грошово-кредитної політики України повинна базува-тися на адекватній оцінці стану економіки, її об'єктивних тенденцій, ступенях розвитку банківської системи, фондового ринку, інституційного забезпечення монетарної політики, розвинутості її інструментів, характеру взаємозв'язків макроекономічних і монетарних параметрів тощо. Слід та-кож враховувати чинне законодавст-во і не намагатися його змінити лише з метою ефективного запровадження стратегії, оскільки практика свідчить, що в умовах України законодавчі зміни - це дуже складний, занадто політизований, довготривалий процес, наслідки яко-го можуть суттєво відрізнятися від початкових намірів. З світового досвіду відомо, що існує можливість врегулювання всіх питань, пов'язаних із монетарною стратегією, на рівні нормативно-правових актів і неформальних угод. Тому у майбутньому Національному банку та уряду України слід частіше звертатися саме до цих методів.
Враховуючи специфіку України щодо розподілу повноважень у сфері грошової вла-ди,  в процесі розроблення грошово кредитних стратегій  необхідна тісна взаємодія уряду і Національного банку Ук-раїни, а якщо точніше - взаємодія Ради та Правління НБУ, Кабінету Міністрів, Міністерст-ва економіки та Міністерства фінансів України.
Майбутня монетарна стра-тегія має сприяти підвищенню рівня довіри до націо-нальної грошової одиниці, інститутів її забезпечення, створити умови для довгострокової стабільності. Важли-вою передумовою її ефективної ре-алізації є незалежність Національно-го банку. НБУ у про-цесі взаємодії з інши-ми органами монетарної влади, полі-тичними силами і суспільством мусить знову і знову до-водити спроможність приймати про-фесійні рішення, що відповідають за-вданням підтримання стабільності гро-шової одиниці незалежно від впливу політичних сил, вчасно і кваліфіковано справлятися з де-далі складнішими і відповідальнішими за-вданнями, що є однією із запорук і передумов стабільного розвитку фінансової сфери та економіки. Також займатися  створенням достатньої наукової бази для вироблення і про-ведення монетарної політики, ово-лодіти всіма досягненнями у від-повідній сфері світової науки і прак-тики, здійснювати підготовку наукових кадрів, здатних провадити власні досліджен-ня з урахуванням умов України, ство-рювати центри, спроможні коорди-нувати в масштабах суспільства цю роботу, створити надійну систему комунікації Національного банку з громадськістю, підвищувати рівень монетарних знань журналістів, широких верств населен-ня, змістовий рівень фахових і науко-во-популярних публікацій, форму-вати навички зваженого і відпо-відального підходу політиків до ви-голошення різного роду заяв стосов-но монетарної сфери та інше.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Грошово-кредитна політика України та перспективи її розвитку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок