Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики

Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики

Назва:
Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,98 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики


Як відомо, в сучасному мовознавстві на зміну структурному підходу до мовних явищ, у центрі уваги якого знаходилися питання внутрішньої орга-ні-зації одиниць різних мовних рівнів та мови в цілому, прийшов функціо-наль-ний під-хід, що передбачає вивчення мовної системи в дії, вив-чен-ня само-го процесу ко-му-нікації. Така переорієнтація лінгвістичних дис-цип-лін на вив-чен-ня функ-ціо-наль-ного боку мови призвела до розши-рення предмета дос-лід--жен-ня лінгвістики, висунувши на одне з перших місць про-бле-матику текс-ту. Не-об-хідність виходу за межі речення диктується тим, що “мовне спілку-ван-ня здійснюється або у фор-мі висловлювань, що репре-зен-ту-ють усний тип мов-лен-ня, або у формі текстів, що представляють письмо-вий тип мовлення, й то-му саме в текстах та вислов-лю-ваннях різного типу, а не в ізольованому ре-чен--ні, реалізується мовна система у процесі комунікації” [2, с. 200]. Текст у по-дібному трактуванні виступає як са-мос---тійний об’єкт лінг-віс-тичного ана-лі-зу.
За спостереженнями В.М. Телії, “текст створюється із чогось, і це щось (оди-ниці мови) передає смисли, які створюють прагматичний ефект мовлення” [9, с. 7]. Об’єктом лінгвіс-тич-ного розгляду можуть бути різні (звукові, семан-тич-ні, граматичні, стиліс-тич-ні тощо) явища, представлені в тексті того чи іншого художнього тво-ру. Од-нак у будь-якому випадку дослідник, як правило, повинен врахо-вувати й жанрову приналежність тексту, тему та ідею твору, особли-вості ком-позиції. У процесі аналізу виявляється, як зміст та ідейний смисл зумов-лю-ють підбір та обробку письменником мовного матеріалу, яке зна-чен--ня для фор-му--вання естетичного забарвлення контексту твору мають явища, що вивчають-ся, на чому базується пластичність створених письмен-ником образів.
Художній бік мови має у своїй основі фонетичні елементи: гармонія, вираз-ність, краса мови випливає з її звуків та ритму. Різні звуки в певних умовах мо-жуть викликати певні уявлення, асоціації, причому одні звуки ви-кли-кають пере-важно одне коло асоціацій, інші звуки – інше. Цю здатність звуків стиму-лю-ва-ти певні асоціації називають звуковою символ-ікою. Сим-воліка звуків пов’я-за-на з різними чинниками. Безумовно, “відігра-ють роль зна-чення слів, в яких най-час-тіше зустрічаються дані звуки. Має значення зв’язок між звуком та деякими предметами та явищами, “що зву-чать”, й це знаходить повне відображення в звуконаслідувальних найме-ну-ван-нях” [1, с. 188]. C.В. Воронін підкреслює, що “зву-козобра-жу-вальна (тоб--то звуконаслі-ду-валь-на та звукосимволічна) система мови охоплює де-кіль---ка рів-нів, та звуко-сим-волізм діє не тільки на лексемному рів-ні (на рівні слова), але й на рівні тексту” [3, с. 39]. Вивчення звуко-зобра-жу-валь-ної функ-ції фонем, з яких скла-да-ються слова, звуконаслідування та звуко-сим-во-лізма на рівні текс-ту є од-ним із завдань фоносемантики.
Літературознавці приділяють багато уваги питанню співвідно-шен-ня змісту та форми твору, втім для його рішення вони не мають жодної мето-ди-ки, крім власної інтуїції (на відміну від мовознавців з їхніми лінгвіс-тич--ними методами до-с-лід-ження), тому судження в цій сфері спира-ються час-ті-ше не на докази, а на переконання, особливо емоційне. О.П. Журавльов зазна-чає з цьо-го приводу: “Той факт, що художній твір є єдністю змісту та форми, можна вважати аксіо-мою, проти якої не заперечує жоден дослідник. Але в практиці аналізу твору в результаті суб’єктивного підходу до розгля-дання цієї двоєди-ності, як правило, виявляються крени то в один, то в іншій бік” [4, с. 12]. От-же, не можна вважати пов-ноцінним аналіз змісту без урахуван-ня форми його вираження й, навпаки, аналіз форми у відриві від змісту.
Вивчення проблеми кореляції плану змісту та плану вираження було б не-пов-ним без згадування хоча б деяких праць, присвячених функціонуванню фо-но-символізму в художньому мовленні.
Дослідження в цій галузі походять, як показано в першому розділі, від Діонісія Галікарнаського, Ніропа та М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок