Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Принципи та функції митної політики України

Принципи та функції митної політики України

Назва:
Принципи та функції митної політики України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,59 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Принципи та функції митної політики України.
Розглядаючи процес формування державної митної політи-ки України та системи регулювання зовнішньоторговельних відносин взагалі, ми повинні визначити основні їх принципи. Ці принципи мають самостійне значення в якості концентрова-ного вираження змісту тих завдань, що стоять перед державою на даному етапі в митній сфері. Вони забезпечують взаємозв'я-зок законодавства, що регулює зовнішньоекономічні відносини та митної політики України. Джерелом принципів формуван-ня митної політики, як і митного права, виступають норматив-но-правові акти, але перші є більш широкими за змістом. Ми можемо виділити принципи загального значення, які є базою для розробки всієї державної політики України та специфічні принципи, що є властивими для державного регулювання зов-нішньоекономічних відносин.
Базові принципи державної політики (вони розглядалися в попередньому підрозділі цієї роботи) були визначені ще на по-чатку 90-х під час утворення самостійної держави, і вони відби-лися в Декларації про державний суверенітет України1 та в Акті проголошення незалежності України2. Згодом положення цих актів знайшли закріплення в прийнятій у 1996 р. Консти-туції України.
Як вже згадувалося, проведення державної політики відбувається у відповідності до розроблених доктрин, стратегій, кон-цепцій і програм. Для прикладу можна навести державну про-граму "Україна — 2010", розроблену за дорученням Президен-та України. У вступі до цієї програми зокрема зазначається, що її фундаментальною ідеєю є забезпечення прав і безпечної жит-тєдіяльності людини, а за мету було поставлено: "...визначити місце і роль України в геополітичному та геоекономічному прос-торі... накреслити конкретні цілі, рамкові умови та пріоритети до 2010 p., з урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, та інших ресурсів держави, накреслити опти-мальні шляхи їх досягнення"1.
Оскільки об'єктом цього дослідження є митна політика, то найбільш цікавими для нас у Програмі є розділ І "Національні інтереси України в контексті розвитку світової цивілізації" та Розділ IX "Активізація зовнішньоекономічної діяльності".
У цих розділах Програми наголошується на тому, що осно-вою розбудови та становлення нашої держави є повернення до європейських цінностей. Але поки що рівень інтегрованості України у світову економіку є набагато нижчим її потенційних можливостей, що особливо стосується ряду конкурентоспромож-них високотехнологічних галузей; все ще продовжується спад виробництва.
Для вирішення цієї проблеми пропонується стимулювати ек-спорт високотехнологічних товарів, тоді як зараз основними експортними товарами України є метал, продукція сільського господарства, хімічної і харчової промисловості; залучення пря-мих іноземних інвестицій, шляхом створення сприятливого ін-вестиційного клімату. Підкреслюється необхідність участі на-шої держави у світових та регіональних інтеграційних економіч-них процесах, досягнення вільного доступу для українських товарів і послуг на європейський і світовий ринки.
Важливим завданням для України є отримання членства у Світовій організації торгівлі. Вступ до цієї організації забезпечить створення зон вільної торгівлі між Україною та ЄС, країнами Балтії та Центральної Європи. Відноси-ни з країнами СНД, які є важливими економічними партнерами, пропонується розвивати на принципах Генеральної Угоди з та-рифів і торгівлі Світової Організації Торгівлі (ГАТТ/СОТ). Виз-начена необхідність диверсифікації зовнішньої торгівлі, оптимізації структури експорту та імпорту, зменшення залежності Ук-раїни від монопольних ринків імпорту або експорту.
Аналогічні стратегічні цілі державної політики, зокрема, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та інтеграція України до Європейського Союзу, визначені і в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи за-ради добробуту", розрахованій на 2000 — 2004 pp.2. Вирішення таких завдань передбачає наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, розширення експортно-го потенціалу держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Принципи та функції митної політики України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок