Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> К/р з організація сучасного діловодства

К/р з організація сучасного діловодства

Назва:
К/р з організація сучасного діловодства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,83 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Тема: К/р з організація сучасного діловодства


ЗМІСТ


1. Охарактеризуйте види організаційно-розпорядчих документів.
До організаційно-розпорядчих документів належать:
вказівка,
інструкція,
наказ,
витяг з наказу,
положення,
постанова,
правила,
розпорядження,
статут,
ухвала.
Вказівка.
Це правовий акт, який видається керівником органу дер-жавного управління і має організаційно-методичний харак-тер щодо виконання правових документів цього органу.
Вказівки видаються під час оформлення відряджень, вирі-шенні організаційних питань, доведенні до виконавців нор-мативних матеріалів та ін.
Реквізити:
Назва відомства установи і структурного підрозділу.
Назва виду документа.
Дата.
Місце видання.
Індекс.
Заголовок.
Текст.
Підпис.
Відмітка про узгодження.
Текст вказівки починається словом ПРОПОНУЮ, яке друкується великими літерами.
Різновидом вказівки є припис — розпорядчий документ, який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого пра-цівника. У приписі зберігаються всі реквізити вказівки.
Інструкція.
Це правовий акт, що видається органом державного уп-равління (або затверджується його керівником) для встанов-лення правил, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ, урядових осіб і громадян. До документів цього виду належать правила, рекомендації, методичні рекомен-дації та інше.
Заголовок до тексту інструкції обмежує коло питань, об'єктів, осіб, на яких поширюються вимоги інструкції.
Текст інструкції складається із розділів, які діляться на пункти і підпункти. Інструкція починається розділом "За-гальні положення", в якому розкривається мета її видання, вказується галузь поширення, викладається порядок вико-ристання, наводяться відомості загального характеру. Текст інструкції має вказівний характер, для цього використову-ються формулювання зі словами "повинен", "слід", "конче потрібно", "необхідно", "не допускається" тощо. Текст ви-кладається від третьої особи або ж використовується безосо-бова форма.
Датою інструкції є дата її затвердження керівником уста-нови.
Інструкція пишеться на бланку.
Реквізити:
Назва виду документа.
Гриф затвердження.
Заголовок.
Текст.
Коди.
Дата.
Індекс.
Місце видання.
Підписи.
Окрему групу становлять посадові інструкції працівни-кам. Вони містять: загальну частину; функції працівника; обов'язки працівника; права працівника; взаємини (посадові зв'язки); оцінку роботи; відповідальність працівника.
Посадову інструкцію розробляє керівник працівника, діяльність якого вона регламентує. Затверджує посадову інструкцію керівник підрозділу.
Наказ.
Це розпорядчий документ, який видається керівником ус-танови і стосується організаційних та кадрових питань.
Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і на-кази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення праців-ників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення.
У заголовку такого наказу зазначають: "Щодо особового складу". Кожний пункт наказу починається з дієслова у на-казовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пунк-ту зазначається підстава для його складання.
До викладу тексту наказу існують певні вимоги:
1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазна-чають: а) на яку посаду; б) до якого структурного під-розділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісницт-вом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).
2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.
3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою не-працездатністю, без збереження заробітної плати, за сімей-ними обставинами); б) загальна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення; г) період, за який надано відпустку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: К/р з організація сучасного діловодства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок