Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Загрузка...

Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Назва:
Народногосподарське значення агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,40 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Народногосподарське значення агропромислового комплексу України.
Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ла-нок народного господарства (галузей, підгалузей, ви-роб-ничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуван-ням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення ви-робництва. Поділяються на агропромислові підприємства та агропро-мислові територіальні комплекси. За тери-торіальними масштабами та особливостями вони різноманітні. В галу-зевій структурі АПК виділяють такі основні сфери: сільське господарство; промисловість по переробці сільськогоспо- дарської сировини (харчова, де-які галузі лег-кої промисло-вості); виробництво засобів ви-робництва для сільсько---г-о-спо-------д-а-р-с-ь-ки-х -т-а--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------несільськогосподарських галузей (машино- будування для сільського господарства, легкої та харчової промисло-вості, виробництво мінеральних добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче обслуго-вування комплексу (ремонт тракторів та сільсько- господарських машин, будівництво тощо); наука, управлін-ня, підготовка кадрів.
Складовою частиною АПК є також продовольчий ком-плекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодоовочевокон-сервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно-жировий.
Функціональна структура АПК відображає його внутрішні комплексоутворюючі зв’язки, які найінтенсив- ніше розвиваються у сфері виробництва і переробки кон-кретних видів сільськогосподарської продукції. Основними ланками функціональної структури агропромислового інтегрального комплексу є агропромислові спеціалізовані комплекси, що розвиваються на базі певних агропроми-слових циклів. Їхня територіальна структура складається з регіональних і зональних елементів.
АПК як складна система має три головні аспекти: ком-понентний, територіальний і організаційний. Компо-нентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв’язаності ок-ремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і аг-ропромислових циклів (ланцюгів).
Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм ком-понентної структури АПК --— це поєднання взаємопов’яза- них стадій одного виробничого процесу, що охоплює ви-робництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м’ясопромислового, молокопроми-слового, плодоовочевоконсервного тощо).
Основною формою територіального зосередження сільськогосподарського виробництва і засобом розв’яза- ння питань його планової територіальної організації є аг-рарно-територіальні комплекси (АТК). Під АТК слід ро-зуміти певну систему територіальних формувань сільсько- господарських підприємств, для яких характерно порівня- но стійке поєднання галузей і вироблюваних про-дуктів у виробничо-територіальних типах господарств, що скла-лося на основі найновіших технологічних процесів і раціональних виробничих зв’язків. АТК є результатом роз-витку територіального поділу сільськогосподарської праці, для якого характерні переважно горизонтальні виробничі зв’язки.
В Україні сформувався АПК республіки — важлива функціональна ланка всього народногосподарського ком-плексу України. Це другий після індустріального ви-роб-ництва структурний підрозділ гос-подарства України. На галузі, що входять до АПК рес-публіки (включаючи забезпе-чення його засобами вироб-ництва), припадає близько 40% валового суспільного продукту, майже чверть основних виробничих фондів і чисельності зайня-тих працівників.
2. Природні умови і фактори розвитку та розміщення галузей АПК.
Формування АПК і особливості його територіальної ор-ганізації залежать від сукупної дії природно- і суспільно-географічних факторів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок