Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

Назва:
Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Глобальні перетворення, які відбуваються сьогодні у політиці, економіці тощо, мають своїм наслідком не тільки зміну структури соціального та соціаль­но-психологічного компонентів життєдіяльності люди­ни і суспільства в цілому, а й глибинну психологічну пе­ребудову на особистісному рівні. Йдеться про переос­мислення набутого досвіду, а не про виявлення «но­вих» законів розвитку. Методи, технології і педагогічні системи, які грунтуються на останніх досягненнях пси­хології та педагогіки, серйозно удосконалили процес формування особистості, надали йому науково-теоре­тичного обгрунтування, забезпечили методично.

У традиціях гуманізму носій знання передає його посвяченому, і процес цей є великим таїнством. Учи­тель живе за тими законами, яких навчає, самовідда­но служить тій ідеї, яку проповідує. У процесі форму­вання особистості дитини він бере на себе роль суб'єкта діяльності і досить часто перестає ним бути за інших обставин, наприклад, коли читає, спілкується з керівництвом і т.ін. Відбувається зміна ролей, і це є певною закономірністю у міжособистісних стосунках.

Практично неможливо зустріти педагога, психоло­га, вченого або керівника навчального закладу, який би активно заперечував принципи гуманізму, виступав проти «гуманізації освіти», так само, як і досить не просто побачити людину, котра повністю реалізує ці принципи. Усвідомлення себе вільною особистістю і визнання за іншими такого ж права можливі навіть у рамках тоталітарного суспільства, оскільки носієм сво­боди є сама особистість, яка має власну активність (суб'єктність) і здатна саморозвиватися і самовдоско­налюватися.

Свобода особистості — основна категорія теорії гуманістичного виховання. Свобода реалізується у можливості вибору та відповідальності за прийняте рі­шення. Свобода вибору життєвого шляху, напряму са­морозвитку, самореалізація особи неподільно пов'яза­ні з відповідальністю за свій вибір, яку в цьому кон­тексті ми розуміємо досить широко, оскільки відповідь кожному доводиться тримати перед близькими, перед правоохоронними органами, перед самим собою і Гос­подом Богом, і чим більшу свободу маємо, тим більша відповідальність лежить на нас. Абсолютно не вільна людина не несе ніякої відповідальності, то­му що є об'єктом у чистому вигляді, перебуває, швид­ше за все, у коматозному стані і як особистість себе не реалізує. Абсолютно вільна творча особистість приймає свідомі послідовні рішення і бере на себе від­повідальність за їхнє втілення. Дуже мала ймовірність існування крайностей, які описані вище, але їх визна­чення допомагає осмислити своє місце і зробити вибір напряму власного особистісного зростання.

Рефлексивно-гуманістична культуродигма у психо­логії дає змогу розглядати виховання крізь призму гу­маністичної психології у контексті сучасного суспіль­ства, оскільки процеси виховання особистості і роз­витку суспільства тісно пов'язані, взаємозумовлені. Су­часне суспільство має багаті можливості для реаліза­ції та розвитку рефлексивно-гуманістичного світогля­ду. Досвід, набутий кожним громадянином за кілька останніх років, може стати об'єктом як особистісної рефлексії, так і наукового пізнання. Чим яскравіші й багатогранніші події, що відбуваються, тим продуктив­ніший процес переосмислення, тим глибшим та різно­манітнішим буде його результат. Розвиток вільної творчої особистості відбувається шляхом рефлексив­ного переосмислення життєвого досвіду і створен­ня власного рефлексивного продукту.

Особистість, сформована в умовах суб'єкт-об'єкт­них відносин, отримує в ході цілеспрямованого нав­чання і виховання певні алгоритми поведінки, стерео­типи, прийоми, методи, розраховані на розв'язання окремих завдань, і навіть способи розв'язання окре­мих їх типів і класів. Але життя досить часто ставить перед нами проблеми, які вимагають оригінального творчого підходу, а не застосування наявних у арсена­лі алгоритмів. Людина, яка використовує і регулярно поповнює свій набір стереотипів, відчуває себе цілком вільною в рамках засвоєних методів існування; у неї є потреба розширювати ці рамки шляхом присвоєння все більшої кількості нових алгоритмів, прийомів та методів.

Під час входження у проблемно-конфліктну ситуа­цію актуалізуються смислова структура «Я», всі стере­отипи і принципи, які існують, але розв'язання творчо­го завдання при цьому не може бути досягнуто, а від­так має місце дискредитація принципів, що актуалізу­валися, і створюється можливість інновації. Розвиток вільної творчої особистості відбувається лише у твор­чості; отже, процес навчання і виховання також пови­нен бути творчим, у якому беруть участь два або біль­ше рівних, але цілковито різних суб'єкти. Всі учасники мають різні інтелектуальний та культурний рівні, різ­ний життєвий досвід і творчий потенціал, кожен є уні­кальною особистістю, безумовно цінною для тих, хто її оточує. І всі займають рівні партнерські позиції у творчому процесі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок