Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів

Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів

Назва:
Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,22 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів


 
Важливим засобом впливу на фі-зичний, психічний, соціальний і ду-ховний розеток особистості школя-ра є продумана й цілеспрямована ор-ганізація навчально-пізнавальної ді-яльності, що вважається найважливі-шою суспільною діяльністю дітей шкільного віку.
Як відомо, навчання неоднаково здійснюється різними учнями. Най-більш сприятливим цей процес є в уч-нів, які успішно оволодівають знан-нями. Досвід переконливо засвідчує, що педагогічно змодельована прог-рама організації навчально-пізна-вальної діяльності як під час уроків, так і в процесі позакласної і поза-шкільної роботи з різними групами учнів робить педагогічно важливий вплив не лише на збагачення обсягу знань, а й на формування і розвиток особистості учня в цілому.
Проблема організації навчально-пізнавальної діяльності школярів знайшла глибоке обгрунтування в працях педагогів A.M. Алексюка, Н.І. Бібік, М.О. Данилова, І.Я. Лернера, М.І. Мг.хмутова, В.О. Онищука, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко, Г.І. Щукіної, Т.І. Шамової та ін.
Навчально-пізнавальна діяльність має на меті засвоєння учнями нових знань, умінь і навичок творчої діяль-ності (пошук нової інформації, оволодіння знаннями про природу, лю-дину і суспільство).
Основними завданнями, на основі яких розробляється педагогічна мо-дель змісту, що реалізується під час організації навчально-пізнавальної діяльності, є:
- формування в учнів розуміння суспільної ролі наукових знань, осві-ти в умовах науково-технічної рево-люції і ринкових відносин;
- розвиток у школярів пізна-вальних інтересів і здібностей, потре-би глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання емоційного на-буття знань:
- виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, відповідально-го ставлення до навчання;
- розвиток індивідуальних здіб-ностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації учнів;
- засвоєння змістової сторони загальнолюдських і культурно-націо-нальних цінностей;
- оволодіння основами наукової організації розумової праці, елемен-тами культури розумової діяльності.
В основі побудови педагогічної моделі навчально-пізнавальної діяль-ності учнів сільської школи має ле-жати інформація про рівень навчаль-но-пізнавальної активності та інші дані попередньої психолого-педагогічної діагностики.
Створення моделі навчально-піз-навальної діяльності учнів певного класу на основі визначених педаго-гічних завдань є дійовим засобом пе-ревірки тих чи інших форм і видів ді-яльності, засобів і методів навчання і виховання. На основі педагогічної моделі є можливість уявити перспек-тиви розпитку навчально-пізнаваль-ної активності учнів, з'ясувати мож-ливі труднощі, що можуть виникнути в процесі реалізації задуманого, та знайти способи їх усунення.
Організовуючи навчально-пізна-вальну діяльність, необхідно врахо-вувати її структуру, взаємозв'язок з такими компонентами, як мислитель-на, репродуктивна, творча, художня, практична, оціночна, комунікативна діяльність.
Організаційно-педагогічними умо-вами успішної реалізації виховного потенціалу навчально-пізнавальної діяльності, що враховуються в проце-сі педагогічного моделювання і ма-ють бути дотримані при навчанні, виступають:
- реалізація принципу організа-ції успіху в учінні кожної дитини; створення умов для самореалізації її особистісних потенцій у навчальному процесі;
- організація пізнавальної діяль-ності учнів, за якої навчальний мате-ріал ставав би предметом активних розумових і практичних дій кожного (приведення його у відповідність до рівнів навчально-пізнавальної актив-ності). Створення ситуацій, в яких ді-ти самостійно формулюють мету нав-чальної діяльності, планують дії для розв'язання навчальних задач, конт-ролюють їх хід, результат, вчаться працювати з підручником;
- організація проблемно-пошу-кової діяльності, яка завчасно повин-на бути спланованою відповідно до групової диференціації учнів, а проб-лема — усвідомлена кожним учнем; створення ситуацій, в яких би діти са-мі відчували потребу в порадах і до-помозі з боку вчителя;
- врахування в навчальному про-цесі індивідуальних характеристик когнітивної сфери (вищих психічних функцій — уваги, мислення, пам'яті, мовлення), рівня вольової активності;
- широке використання на уро-ках парної і групової форм організа-ції' навчальної діяльності учнів — та-кої системи організації навчального процесу, яка пристосовує його до ін-дивідуальних особливостей учня (ок-ремих груп), рівня навчально-пізна-вальної активності школярів;
- гуманізація взаємодії вчителя і учнів, міжособистісного спілкування між однокласниками, підтримання стосунків відвертості, довір'я, поваги один до одного, створення соціаль-но-педагогічних умов для самоствер-дження кожної дитини в класному колективі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок