Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання 

Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання 

Назва:
Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,29 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання 


В умовах безперервної спе-ціальної освіти в Україні, оновлення її змісту про-стежуються протиріччя між со-ціальною значущістю підготов-ки дитини з особливими по-требами до шкільного навчання і недосконалістю, а часто й від-сутністю належної підготовки в дошкільний період.
Особливо це стосується дітей із церебральними паралічами, у яких структура порушень, крім рухових і мовленнєвих, містить специфічні відхилен-ня у психічному розвиткові. У найскладніших випадках такі діти виховуються і навчаються в умовах сім'ї.
Відхилення в психічному розвитку значною мірою зу-мовлені недостатністю у дітей практичної діяльності та со-ціального досвіду, комуніка-тивних зв'язків з оточуючими, неможливістю здійснення пов-ноцінної ігрової діяльності (О.Мастюкова, М.Іпполітова, Р.Бабенкова та ін.). Ця кате-горія дітей особливо потребує індивідуальної допомоги, під-тримки як в умовах сім'ї, так і на початковому етапі спеціаль-ного навчання.
Психофізична готовність ди-тини до шкільного навчання охоплює комплекс якостей і характеристики, які свідчать про її досягнення у фізичному, моторному, інтелектуальному розвитку, особистісній і соці-ально-психологічній зорієнто-ваності (В.Худик, Н.Стаднен-ко, Т.Ілляшенко, А.Обухів-ська).
Результати комплексного вивчення цих показників ми розглядаємо як діагностичну основу для розробки індивіду-альної системи корекційної та навчально-виховної діяльності вчителя.
Показниками психофізич-ної готовності дитини з ДЦП до шкільного навчання обра-но комплекс якостей і харак-теристик, які свідчать про її до-сягнення у таких сферах:*
фізичний і психомоторний розвиток;*
особистісна і соціально-психологічна зорієнтованість;* 
інтелектуальний розвиток.
Ми розробили детальну методику дослідження кожно-го із названих показників, щоб отримати емпіричний матеріал для характеристики стану го-товності дитини з ДЦП до на-вчання. Серед них:
1.Рівень розвитку навчаль-но значущих функцій:
а) розвиток фонематичних уявлень;
б) розвиток зв'язного мов-лення;
в) координація рухів у сис-темі «око — рука»;
г) обсяг зорового сприймання.
2. Інтелектуальний розвиток:
а) найпростіші судження;
б) поняття про предмети чи події;
в) рівень узагальнень;
г) уміння слухати дорослого;
д) концентрація уваги;
є) пам'ять.
У дослідженні використову-валися наступні методи: бесі-да, тестування, вивчення про-дуктів творчої діяльності учня (малюнків), опитування, спо-стереження.
Результати обстеження уч-нів фіксуються у протоколах, кількісно та якісно аналізуються. Методика вивчення кож-ного з параметрів охоплює:*
повідомлення дитині кон-кретного завдання;*
інструкцію щодо виконан-ня цього завдання;*
стимульний матеріал (сло-весний, дидактичний);* 
критерії оцінювання рів-ня їх виконання;* 
описи-еталони тих рівнів, які ми можемо виявити у дітей.
Опишемо детальніше мето-дику вивчення рівня розвитку в учнів із ДЦП навчально зна-чущих функцій.
Під час бесіди з'ясовуємо стан фонематичних уявлень ди-тини. Для цього пропонуємо наступні завдання:
а) виділити в почутому сло-ві спершу голосні звуки, потім приголосні та назвати перший склад.
Стимульний матеріал: О — ля; І — ра; Со — ня; Ка — тя;
б) розкласти малюнки, в назвах яких є заданий звук, на дві групи: в одну групу відіб-рати малюнки, в назвах яких є звук Ш (шапка, машина, душ, шарф), в другу — малюнки, в назвах яких цього звука немає (зима, літо, весна, осінь);
в) самостійно придумати і назвати слова зі звуком М (на-приклад, мама, мир, машина).
Критерії оцінювання: дитина успішно виконала всі завдання — фонематичні уяв-лення добре сформовані; якщо робить помилки у слуховій диференціації фонем, завдання виконує частково — фонема-тичні уявлення недостатньо сформовані; якщо не виконує жодного завдання — фонема-тичні уявлення несформовані.
Дослідження стану зв'язно-го мовлення дитини охоплює:
а) вміння складати речення за опорними словами. Запро-поновані слова: ліс, діти, гри-бами, в, пішли, за (соловейко, сидить, дерево, на).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок