Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Закономірності процесу навчання

Закономірності процесу навчання

Назва:
Закономірності процесу навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,71 KB
Завантажень:
527
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Закономірності процесу навчання


У сучасній педагогіці виділяють декілька закономір-ностей процесу навчання.
1. Обумовленість навчання суспільними потребами. Вона відображає стан розвитку держави, економіки та культури, матеріалізується у тій частині національного доходу, яку виділяє держава на розвиток освіти. Знання цієї закономірності допомагає усвідомити, що навчальний процес має бути спрямований на розвиток інтелекту осо-бистості, її творчих здібностей, уміння жити і працювати в соціальному середовищі. Ця закономірність передбачає, що в незалежній Україні найкраще має жити високоосві-чена, висококваліфікована, розумна людина.
2. Залежність навчання від умов, в яких воно відбува-ється. Виявом цієї закономірності є стан навчально-технічної бази, наявність у вчительському колективі спе-ціалістів, чия кваліфікація, талант відповідають найви-щим стандартам і які визначають особливості навчального процесу в школі.
Відчутно впливають на це побутові умови життя вчи-теля, його фінансова забезпеченість, оснащення школи тех-нічними засобами навчання.
3. Взаємозалежність процесів навчання, освіти, вихо-вання, розвитку особистості. Вона матеріалізується че-рез уміння організовувати навчальний процес на засадах гуманізму (доброти, людяності) з урахуванням свідомої дисципліни учня, формування позитивних його якостей словом і власним прикладом; індивідуальний підхід до кожного учня на основі його інтересів, зацікавленості щодо отримання знань, розвитку творчих здібностей.
4. Взаємозв'язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей учня. В основі цієї закономірності той факт, що у центрі навчального процесу є учень, який володіє певними можливостями для вдосконалення своїх здібнос-тей та здобуття знань.
5. Єдність процесів викладання і навчання. Свідчить про спільну діяльність вчителя та учня, за якої у процесі навчання розвивається не тільки учень, а й вдосконалює свої професійні навички вчитель.
6. Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному процесі. Усвідомлення її зобов'я-зує вчителя до врахування у своїй роботі досягнень педаго-гічної науки. Відповідно методи і форми навчання повинні стимулювати розвиток логічного мислення, уміння шко-ляра застосовувати теоретичні знання на практиці, вияв-ляти власну ініціативу та нестандартність у прийнятті рі-
шень. На це мають бути зорієнтовані шкільні підручники, посібники. На ефективність навчання впливають і такі си-стемні чинники: цілеспрямованість взаємодії викладача й учня; залежність ефективності навчання від мотивації та активності дій учнів, єдності цілей учня і вчителя; залеж-ність засвоєння знань від ефективності системно організо-ваного повторення; використання попереднього досвіду уч-нів, усвідомленості учнями необхідності засвоєння матері-алу; послідовність розвитку навчальної роботи учня, згідно з якою складний спосіб діяльності може сформуватися тіль-ки після засвоєння простих способів тощо.
Принципи навчання
Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна система ос-новних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпе-чує його ефективність.
Дидактичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації та методи навчання.
До головних принципів навчання належать:
Принцип науковості. Полягає в доборі матеріалу, який відповідав би структурі певної галузі знань і навчального предмета, специфіці його розділів і тем. Учителя він зобо-в'язує викладати предмет на підставі перевірених науко-вих даних, розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, процесів, подій, новітні досягнення науки, зв'язок з ін-шими науками.
Принцип систематичності та послідовності. Певною мі-рою він є похідним від принципу науковості, оскільки кожна наука має свою систему і послідовність викладан-ня в навчальному процесі. У школі систематичність дося-гається послідовним викладом навчального матеріалу, ви-діленням основного, логічним переходом від засвоєння по-переднього до нового матеріалу. Внаслідок цього учні УСВІДОМЛЮЮТЬ структуру знань, з'ясовують логічні зв'яз-ки між структурними частинами навчального предмета.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Закономірності процесу навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок