Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> з фiзики та проблема iнструкцiї до неї

з фiзики та проблема iнструкцiї до неї

Назва:
з фiзики та проблема iнструкцiї до неї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,64 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Лабораторна робота з фiзики та проблема iнструкцiї до неї


Лабораторну роботу, яка є невiд'ємною складовою навчально - виховного процесу з фiзики, можна розглядати з багатьох точок зору в залежностi вiд напряму дослiдження цього питання. Розглянемо лабораторнi роботи з фiзики як окремий вид навчальних задач, результати розв'язування яких обов'язковим чином пов'язанi з предметною дiяльнiстю. Найбiльш характерним при цьому є залучення до дiяльностi спецiальних засобiв та приладiв, що потребують вiд суб'єкту навчальної дiяльностi засвоєння деякої множини спецiальних знань, умiнь та навичок , не усi з яких входять до навчальної мети, притаманнiй саме тiй роботi, яка виконується. Але дiяльнiсть, яку здiйснює учень у процесi виконання навчальної лабораторної роботи, є дiяльнiсть учiння, а кiнцевою метою навчання є формування у суб'єкта дiяльностi визначеної структури знань, вмiнь та навичок, якi вiдповiдають деякiй моделi освiти. "Розрiзнення значень слiв "навчання" й "учiння" має не тiльки термiнологiчний сенс, воно допомагає видiляти рiзнi ролi в спiльнiй дiяльностi вчителiв i учнiв". [1]
Дiяльнiсть частiше за все розглядається як з точки зору її продуктивностi, так i прикладної значемiстi. Але, у цьму випадку, дiяльнiсть, як правило, жорстко детермiнована, та як наслiдок цього, обежена у можливостi розвитку особистостi. Звертаюч и сь до пробле ми розв и тку зд i бностей, ми пр и ход им о до проблем и навчально-розвиваючої д i яльност i , в и значенню умов, за
як и х д i яльн i сть ста є засобом розв и тку особ и стост i в ц i лому та зд i бностей зокрема. Названу проблему треба розв`язуват и , на наш погляд, з поз и ц i й концепц iї с и стемогенезу д i яльност i .
Розглядаючи навчальну дiяльнiсть, яка здiйснюється у процесi виконання лабораторної роботи, доцiльно представити її у виглядi деякої задачної моделi. Видiлення такої моделi може виступати як теоретичне (або змiстовне) узагальнення, яке дозволяє звести рiзнi форми та види дiяльностi до визначеного теоретичного конструкту, у якому вiдображенi загальнi для цього виду дiяльностi компоненти та їх зв'язки. У подальшому можна користуватися такої моделлю для аналiзу конкретної дiяльностi, розглядаючи її як частковий випадок.
Будь яка дiяльнiсть, у тому числi i дiяльнiсть, що пов'язана з виконанням лабораторної роботи, виступає для учня у формi нормативно-схваленого способу дiяльностi. У процесi засвоєння комплексу знань, вмiнь та навичок учень перетворює його в iндивiдуальний спосiб дiяльностi. При цьому внутрішньою стороною оволодiння зазначеним коплексом є формування психологiчної системи дiяльностi на пiдставах індивідуальних властивостях суб'єкту дiяльностi шляхом їх реорганiзацiї, переструктурування, виходячи з мотивiв дiяльностi, цiлей та умов.
Пiд впливом вимог дiяльностi iндивiдуальнi властивостi, на яких побудована психологiчна система дiяльностi, перетворюються, набувають рис оперативностi, пристосування до цих вимог. Таким чином, одним з принципiв аналiзу задачної моделi є урахування системи проявiв індивідуальних властивостей дiяльностi. Тобто окремi види діяльності виступають не iзольовано, а поєднуються у деяку систему дiяльностi.
На пiдставi аналiзу рiзних видiв дiяльностi можна
видiлити такi основнi функцiональнi блоки [2]:
- мотиви дiяльностi,
- цiлi дiяльностi,
- програми дiяльностi,
- iнформацiйнi основи дiяльностi,
- прийняття рiшень.
Структури, що вiдображенi у цих блоках, є основними компонентами реальної дiяльностi. Всi блоки психологічної системи дiяльностi взаємопов'язанi i розглядати їх вiдокремлено можна тiльки з метою дослiдження. Можна вважати, що їх нерозривнiсть є наслiдком системної, неадитивної природи дiяльностi. Наведенi блоки є окремими аспектами функцiонування психологiчної системи дiяльностi, що описують у сукупностi її якiсну системну специфiку.
У процесi навчання, учбов ої дiяльностi вiдбувається розвиток та транс ф ор м ування мотивацiйної структури суб'єкту дiяльностi. Виконання практичних дiй допомагає форуванню структури м отивiв та їх обiзнаностi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: з фiзики та проблема iнструкцiї до неї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок