Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією

Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією

Назва:
Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,00 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією


Проблема мовленнєвої підго-товки дітей старшого до-шкільного віку залишаєть-ся однією з найактуальніших не лише у психології, лінгвістиці, педагогіці, а й в логопедії. Кон-кретні вимоги до мовленнєвого розвитку особистості (мовлен-нєвої готовності) як кінцевого результату цього вікового етапу ми знаходимо у змісті базового компонента дошкільної освіти, що передбачає вміння адекват-но й доречно, практично корис-туватися мовою в конкретних ситуаціях, використовувати для цього як мовні, так і допоміж-ні (міміка, жести, рухи) та інто-наційні засоби виразності мов-лення.
Під мовленнєвою готовністю дітей до навчання у школі вчені (А.Богуш, М.Вашуленко, В.Гер-бова, Л.Дейниченко, А.Іванен-ко, Н.Орланова) розуміють сформованість навичок усного мов-лення, навичок використання одиниць мови для мислення, спіл-кування; усвідомлення знакової системи мови, спеціальні вміння в галузі читання, письма, вміння аналізувати мовні явища. В кон-тексті проблем спеціальної дидактики дослідники (Є.Собото-вич, Р.Левіна, Л.Спірова, В.Та-расун, Г.Чіркіна, Н.Нікашина, М. Шеремет) зазначають, що під-готовка до навчання дітей з ТВМ у спеціальних загальноосвітніх закладах охоплює корекцію та розвиток фонетико-фонематич-ної системи; збагачення словни-ка; удосконалення граматичної будови мовлення; розвиток ко-мунікативних навичок.
На нашу думку, необхідно визначити закономірності та умови формування мовленнєвої го-товності у дітей з дизартрією в період дошкільного віку, а саме специфіку організації корекцій-но-попереджувального навчан-ня дітей з тяжкими вадами мов-лення в цілісному процесі під-готовки до школи.
В дослідженнях Л.Федоренко виділяються закономірності засвоєння дитиною дошкільно-го та шкільного віку рідної мови: вміння артикулювати звуки, ко-ординувати мовленнєво-рухові та слухові відчуття; розуміння лек-сичного та граматичного значен-ня різного ступеня узагальнення; відчуття виразності інтонаційних засобів мовлення; чуття мови, від якого залежить засвоєння норми літературної мови; достатній роз-виток координації між усним і писемним мовленням, достатні мовленнєві навички.
Узагальнюючи визначені на-укові дані, ми вважаємо доціль-ним трансформувати їх, як за-кономірність формування мов-леннєвої готовності дітей із диз-артрією до навчання.
Перша закономірність поля-гає в тому, що мовлення фор-мується при здатності чітко ар-тикулювати звуки, вимовляти звуки, склади, слова, розуміти і сприймати слухові відчуття. Оскільки при дизартрії розлад розбірливого мовлення зумов-лено недостатністю іннервації мовленнєвого апарату, то пер-шим етапом мовленнєвої підго-товки є робота над мовно-рухо-вими здібностями. Для цього потрібна постійна мовленнєва практика, завдяки якій трену-ються органи мовлення. На ос-нові набутих навичок, дитина має навчитися розрізняти зву-ки рідної мови на слух, диферен-ціювати їх, вимовляти відповід-но до норм сучасної української літературної мови, артикулюва-ти кожний звук мови.
Друга закономірність полягає у засвоєнні мовних одиниць, пе-редусім лексичних і граматич-них. Діти з дизартрією потребу-ють особливої уваги при засво-єнні лексичної сторони мовлення. Засвоєння дітьми з дизартрією лексичного значення слів відбу-вається від прямого, конкретно-го, основного до узагальненого та переносного значення, яке во-ни часто не можуть зрозуміти («срібні промені», «золотий ра-нок», «золота усмішка», «лагідні слова», «золоті руки»). Дитина з дизартрією має засвоювати і гра-матичне значення, зв'язки між словами в реченні («в сумці», «під столом», «з-під землі» і т.д.). Ро-зуміння лексичних і граматич-них значень ґрунтується на то-му, що мова є кодом реальної дійсності, і кожна лексема, гра-матична словоформа, одиниця синтаксису має свій відповідник.
Отже, формування мовлен-нєвої готовності до навчання ді-тей із дизартрією залежить від здатності розуміти лексичні й граматично-семантичні значен-ня мовних одиниць, що забез-печується в умовах спеціально організованого, насиченого мовленнєвого середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей старшого дошкільного віку із дизартрією

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок