Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі

Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі

Назва:
Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,90 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі


Необхiдною складовою процесу пошуку виходу з проблемної ситуацiї i, зокрема, пошуку розв'язку навчальної задачi є формування судження "як чiткого та правильного спiвставлення одна з однiєю всiх основних думок, що виникають у процесi мислення" [1]. При цьму значний iнтерес для дослiдження процесу розв'язування навчальних задач полягає у аналiзi тих логiчних форм мислення, якi при цьому використовують учнi. Педагогiчнi спостереження показують, що найбiльш розповсюдженою формою умовиводу, якою користуються учнi на першому етапi формування гiпотези розв'язку, є простий категоричний силогiзм.
Як вiдомо, такий опосередкований дедуктивний умовивiд не може бути логiчною основою побудови загальнонаукової теорiї, тому що його висновки категоричнi та вiрогiднi за означенням. Але використання простого категоричного силогiзму у навчальному процесi дозволяє досягнути частково-методичної мети навчання найбiльш оптимальним способом, адже, розглядаючи висновок у цьому типi умовиводу в гносеологiчному планi, можна
побачити, що його характерна риса полягає в тому, що у ньому деяке загальне знання пристосовується до одиничного або часткового випадку на пiдставах встановлення зв'язку даного часткового або одиничного випадку з загальним.
Тобто можна казати про те, що використання простого категоричного силогiзму показує вмiння учня побачити у даному конкретному випадку (конкретному завданнi, задачi) тi закономiрностi (зв'язки, особливостi, властивостi), якi описано у фiзичнiй теорiї (вiдповiдному фiзичному законi), та використати цю теорiю ("загальне") для розв'язування конкретного завдання ("часткове"). З вищесказаного можна зробити висновок про те, що вмiння учня використовувати умовиводи, посилання та висновки яких є категоричними судженнями, є необхiдною (але, вочевидь, не достатньою) умовою для правильного формування гiпотези розв'язку задачi.
У випадку побудови навчальної задачi суб'єктами суджень є фактичнi данi умови задачi, а предикатами - деякi властивостi суб'єктiв, що описанi в умовi (або розумiються, виходячи з контексту умови). Розумiння умови задачi полягає у визначеннi, в якому спiввiдношеннi знаходяться мiж собою предмет (суб'єкт) та властивiсть (предикат).
Так, наприклад, якщо елементами умови задачi є деякi масивнi тiла, що несуть на собi електричнi заряди, то властивiсть, яка їх об'єднує, є електрична та гравiтацiйна взаємодiя мiж ними. Саме знання учнями властивостей згаданих елементiв та закономiрностей, що описують цi властивостi, надає йому змоги робити категоричнi умовиводи. Якщо умовиводи будуть мати ймовiрнiсний характер, то це буде свiдчити про незнання учнем теоретичного матерiалу, тобто про непiдготовленiсть його до розв'язування даної задачi.
Пiсля однозначної класифiкацiї елементiв умови задачi (на пiдставi конкретних знань) використанням умовиводу типу простого категоричного силогiзму, подальшi логiчнi дiї використовують, у бiльшостi, умовнi умовиводи (або низку умовиводiв) типу "якщо...,тодi...", тобто таке складне судження, яке помилкове тодi i тiльки тодi, коли попереднє судження (антецедент) iстинне, а наступне (концеквент) помилкове [2].
В логiцi таке судження має назву iмпликативне. Аналiз властивостей iмплiкацiї допомагає з'ясувати таки поняття, як достатнiсть та необхiднiсть умов для появи деякої подiї, факту або дiї, якi описанi в умовi задачi. Кожен етап iмплiкативного судження повинен вiдповiдати вимогам:
1) умови є достатнiми для явища, якщо їх наявнiсть обов'язково викликає це явище;
2) умови є необхiдними для явища, якщо це явище не має мiсця без наявностi цих умов.
Судження типу еквiвалентностi (кон'юнкцiї iмплiкацiй), що вiдповiдають вислову "тодi i тiльки тодi, коли..." та широко використовуються в математицi, у фiзицi використовуються найчастiше при розв'язуваннi задач iз застосуванням законiв збереження. При використаннi таких логiчних операцiй спостерiгається ложна iмплiкацiя, коли учень з iстиного висловлювання (умови, посилання) робить неправильний висновок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок