Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Сутність і характеристика процесу навчання

Сутність і характеристика процесу навчання

Назва:
Сутність і характеристика процесу навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,07 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
«Сутність і характеристика процесу навчання”


1. Поняття процесу навчання
Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компо-ненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учи-теля на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям «процес навчання» розуміють взаємодію учителя й учня.
Навчання як один з видів людської діяльності склада-ється з двох взаємопов'язаних процесів — викладання й учення.
Викладання — діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомлен-ні нових знань, організації спостережень, лабораторних І практич-них занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок.
Учіння — цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні — оволо-діння соціальним досвідом з метою його використання в практич-ному житті.
У процесі навчання відбувається взаємодія між учите-лем і учнем, а не просто вплив учителя на учня. Вчитель може навчати учнів безпосередньо або опосередковано — через систему завдань. Результативність процесу навчан-ня залежить від стилю спілкування учителя з учнем та впливу навколишнього середовища.
Процес навчання формують тісно пов'язані між собою компоненти: цільовий (постановка конкретної мети вивчен-ня навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети навчально-виховного закла-ду певного типу); стимулююче-мотиваційний (створення умов, які спонукають учнів до активної навчально-пізна-вальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію цієї діяльності); змістовний (оптимальний підбір предметів навчального плану, змістовність навчальних програм і під-ручників, а також продуманість змісту кожного навчально-го заняття); операційно-дієвий (вдалий підбір прийомів, ме-тодів і організаційних форм навчання, оптимальне поєднан-ня фронтальної, групової та індивідуальної роботи щодо за-своєння учнями змісту навчального матеріалу, вироблення в них відповідних умінь та навичок); контрольно-регулю-ючий (контроль за засвоєнням учнями знань, набуттям умінь і навичок, внесення необхідних коректив до змісту і методики навчання з метою підвищення ефективності про-цесу навчання); оцінно-результативний (виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного учня, визначення причин неуспішності в кожному конкретному випадку і відповід-на робота щодо їх усунення).
Методологічною засадою процесу навчання є наукова теорія пізнання, яка вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої дійсності, умови істинності пізнання.
Пізнання — процес цілеспрямованого відображення об'єктивної реальності у свідомості людей.
Процеси навчання і наукового пізнання мають спіль-ні риси. Обидва спрямовані на пізнання істини, об'єк-тивної дійсності. І навчання, і пізнання здійснюються за схемою: живе спостереження об'єкта навчання чи пізнан-ня—осмислення істотних властивостей, особливостей, зв'язків цього об'єкта—застосування здобутих знань на практиці чи в навчанні або перевірка здобутого у процесі пізнання знання на практиці. Навчання можна вважати специфічною формою пізнання об'єктивної дійсності, на-буття суспільного досвіду. Спільність між навчанням і нау-ковим пізнанням у тому, що вони спрямовані на пізнан-ня законів і закономірностей об'єктивного світу.
Між процесом навчання і процесом наукового пізнан-ня існують і певні відмінності. Передусім на всіх рівнях навчання об'єктивно не відкриваються нові знання. Учні засвоюють уже пізнані істини. Водночас відбувається дос-лідження об'єкта пізнання. Під час засвоєння знань сам об'єкт може бути представлений наочним або словесним зображенням. Важливо те, що на пізнання певних явищ чи процесів людство витратило десятки й сотні років, а учень під час навчання засвоює такі знання впродовж ро-ку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сутність і характеристика процесу навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок