Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ(кінець XX — початок XXI століття)

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ(кінець XX — початок XXI століття)

Назва:
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ(кінець XX — початок XXI століття)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,62 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
(кінець XX — початок XXI століття)
Філософські погляди, суспільні потреби та ціннісні орієнтири, відкриття у фізіології, психології та інших науках щодо можливос-тей та специфіки розумового розвитку людини, технічні досягнення людства та впровадження но-вих інформаційних технологій насамперед впли-вають на реформування освітньої системи держа-ви. У цих умовах однією з найгостріших проблем дидактики є розробка теорії змісту освіти (ЗО).
Структура та функції ЗО зумовлені суспіль-но-культурним рівнем розвитку країни та дидак-тичними закономірностями його формування. Останні відповідають певній моделі освіти. Соці-альне замовлення у вигляді освітньої законодав-чої бази та досягнення науки в пізнанні процесів розвитку та навчання людини є рушійними си-лами розвитку ЗО.
У дидактиці можна виокремити два основні підходи до формування та структуризації ЗО: су-спільно-центрований та дитино-центрований. У їх основі лежить співвідношення інтересів суспіль-ства та окремої людини.
У країнах з низьким суспільно-економічним рівнем розвитку (до них належать в основному країни Африки, Латинської Америки) та у тоталі-тарних державах переважає суспільно-центрова-ний підхід. Він полягає в тому, що країна забез-печує своїм громадянам лише базовий рівень знань (основи грамотності та ознайомлення з культурною спадщиною). У змісті освіти відбиваються правила та норми поведінки, прийняті у конкретному суспільстві.
У країнах з високим рівнем суспільно-еконо-мічного розвитку (наприклад, у країнах «великої сімки») та розвинутою системою громадянських прав і свобод (наприклад, у країнах Балтії) пере-важає дитино-центрований підхід до формуван-ня ЗО, основним завданням якого є забезпе-чення вільного розвитку особистості. ЗО відби-ває насамперед інтереси дитини та забезпечує необхідні умови для духовного збагачення осо-бистості. Реалізується такий підхід у гнучкій ор-ганізації навчальної діяльності. Це створює де-мократичні умови спілкування усіх суб'єктів ос-вітнього процесу.
Кожен підхід зумовлений освітньою політи-кою конкретної країни і реалізується відповідно до специфічних рис культурного середовища та традицій. ЗО постійно розвивається, змінюється його структура, технологія добору та оновлення.
Однією з найголовніших у структуруванні, доборі, оновленні та реалізації змісту природни-чих дисциплін, на наш погляд, є проблема визна-чення філософсько-методологічних пріоритетів та базових принципів. Від них залежать рівень теоре-тичного узагальнення та глибина практичного втілення систематизованих природничих знань учнями в подальшому житті.
Остання реформа загальноосвітньої й профе-сійної школи в Радянському Союзі, яка почалась у 1984 р., наголошувала на розвитку освітньої системи за рахунок вдосконалення змісту чинних навчальних програм, посиленні професійної скла-дової навчання, введення курсів «Основи інфор-матики та обчислювальної техніки», «Етика і пси-хологія сімейного життя», «Ознайомлення з навколишнім середовищем». Вона майже не пе-редбачала розгляду філософсько-методологічних питань оновлення змісту освіти. Реформа докорін-но не змінювала методології мети, змісту й ме-тодів, вважає О. Я. Савченко. «Реформа згори», як згодом назвали ці наміри, зазнала фіаско й обмежилась науковими розмовами на сторінках педагогічної преси [3].
Наприкінці XX століття знову стала актуаль-ною класична природничо-філософська концеп-ція В. І. Вернадського про єдність суспільства і природи. Піднесення загальнолюдських та еколо-гічних цінностей поставило питання про розвиток системи екологічної освіти (від проблем екологіч-ної етики до інтеграції знань про Землю та люди-ну). Образ екологічної освіти у структурі змісту природничих дисциплін в основному формувався на рівні міжпредметних факультативних курсів.
Чорнобильська катастрофа у 1986 р., загаль-нодержавна зміна економічних та політичних орі-єнтирів, загострення питань природокористуван-ня та захисту громадян від наслідків техногенно-го впливу, стрімкий розвиток інформаційної сфе-ри, втілення різноманітних свобод (слова, совісті тощо) — все це активізувало суспільну філософ-сько-педагогічну думку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ(кінець XX — початок XXI століття)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок