Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю 

Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю 

Назва:
Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,98 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю 


Сучасний період соціально-економічного розвитку України потребує від учених-економістів досконалого знання й практичного використання закономірностей трансформаційних процесів переходу до ринкової сис-теми. Особливо потрібним є оновлення методологіч-них засад економічної науки, бо голий емпіризм не дає і не дасть тих наслідків, яких очікує наше суспільство.
У всі періоди історії людської цивілізації складність завдань накопичення та обробки необхідної інформації, математичного моделювання та прийняття оптимальних рішень у всіх галузях суспільного виробництва зростала швидше, ніж усі інші вироб-ничі показники, зокрема кількість людей, зайнятих розв'язанням таких завдань. Ця закономірність спричиняється постійним зрос-танням економічних взаємозв'язків між господарськими ланками, науково-технічною складовою, прогресом самого виробництва і, як наслідок, — постійним зростанням кількості та складності ін-формації, у результаті обробки та осмислення котрої приймають-ся адекватні рішення. Вирішенням цих проблем і покликана, вла-сне, займатися економічна кібернетика з використанням математичного моделювання.
Тому використання кібернетики в економіці служить як пізнаваль-ним цілям, так і господарській практиці. Пізнавальна ціль досяга-ється тим, що економічна кібернетика дає змогу по-новому роз-глядати способи зв'язків між елементами, способи функціонування економічних систем, причому як суспільно-економічних формацій у цілому, так і окремих їхніх складових, наприклад «механізму» ринку, переходу до ринку, грошового обігу, маркетингу, обміну товарів через зовнішню торгівлю тощо. А цими проблемами еко-номічна наука займається з початку свого виникнення. Однак тоді не існувало спеціальної науки, котра б за допомогою відповідного інструментарію надала б дослідженню цих проблем необхідної кількісної обґрунтованості і створила б можливості для їхньої належної формалізації та розв'язання. Ці питання покликана ви-рішувати економічна кібернетика та її окремі складові.
Отже, використання принципів та інструментарію економічної кібернетики для розв'язання проблеми аналізу керівництва гос-подарськими процесами в Україні (на всіх рівнях ієрархії управ-ління) є об'єктивною необхідністю.
Моделювання – основний специфічний метод науки, що застосовується для аналізу та синтезу систем управління. Це особливий пізнавальний спосіб, коли суб'єкт досліджен-ня замість безпосереднього досліджуваного об'єкта пі-знання обирає чи створює подібний до нього допоміж-ний об'єкт — образ чи модель, досліджує його, а отри-мані нові знання переносить на об'єкт-оригінал. Завдя-ки активній ролі суб'єкта сам процес моделювання має творчий, активний характер.
Для аналізу й синтезу систем управління в економі-ці використовуються різноманітні економіко-математичні методи та моделі. Важливими є умова та особли-вості їх застосування залежно від мети дослідження, прийнятої системи гіпотез тощо.
У наш час математичне моделювання вступає в тре-тій, принципово важливий етап свого розвитку, «вбу-довуючись» у структуру так званого інформаційного суспільства.
Без володіння інформаційними «ресурсами» не мож-на й думати про розв'язання дедалі різноманітніших проблем, що постають перед світовою спільнотою. Однак інформація як така здебільшого мало що дає для аналізу й прогнозу, для прийняття рішень і контролю за їх виконанням. Необхідні надійні способи переопрацювання інформаційної «сировини» в готовий «про-дукт», тобто в точне знання. Історія мате-матичного моделювання економіки переконує: вона може й повинна бути інтелектуальним ядром інформа-ційних технологій, усього процесу інформатизації су-спільства.
Економічні системи з ризиком, з невизначеністю різної природи, що вивчаються сучасною на-укою, з великими труднощами піддаються досліджен-ню звичайними (вербальними) теоретичними метода-ми. Прямий експеримент над ними неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому математичне мо-делювання є неминучою складовою науково-техніч-ного прогресу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок