Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Сучасна педагогіка і інформаційні технології

Сучасна педагогіка і інформаційні технології

Назва:
Сучасна педагогіка і інформаційні технології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,37 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Сучасна педагогіка і інформаційні технології


Бурхливий розвиток інформатики та інфор-маційних технологій загострив перед освітою зав-дання розширення практики розвиваючого навчан-ня, використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик.
В умовах становлення інформаційного суспіль-ства навчальний процес розглядається як засіб роз-витку учнів. А головне завдання школи полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, спонукати учнів до само-освіти, пов'язаної з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.
У ряді педагогічних досліджень останніх років особлива увага приділяється розробці шляхів фор-мування мислення, цілеспрямованому розвитку інтелектуальних вмінь, навчанню прийомів пізна-вального пошуку, до яких відносяться: аналіз, син-тез, порівняння, абстрагування, узагальнення, кон-кретизація, класифікація, систематизація тощо.
Розвиток певних якостей мислення засобами одного предмету значною мірою сприяє загально-му розвитку мислення учнів. Це не означає, що, наприклад, вивчення геометрії розвиває та формує ті самі якості мислення, що і заняття літературою. Інформатика ж має на меті навчити підходів та способів опрацювання інформації і має значні по-тенційні можливості перенесення розумової діяль-ності з однієї галузі знань в іншу.
Однак, як свідчить шкільна практика, вчителі сьогодні ще багато уваги приділяють саме переда-ванню учням змісту навчального матеріалу, а роз-витку їх мислення недостатньо. При такому підході учень може зберігати в пам'яті великі об'єми інфор-мації, але не вміти її застосувати ні у межах на-вчального процесу, ні, тим більше, у життєвих не-стандартних ситуаціях.
Традиційна система навчання націлює навчальне середовище на лінійну модель:
Знання — декомпозиція — навчання — синтез — знання — контроль.
Разом із тим, у багатьох випадках, особливо в прикладних предметних галузях, доцільно викори-стовувати нелінійні моделі, де навчання відбувається за схемою: Мета — задача — дослідження (пізнання) — знання — контроль.
Управління розумовою діяльністю передбачає послідовне переведення учнів на більш високий рівень цього процесу.
Розвитку мислення старшокласників приділяєть-ся значна увага, оскільки за психологічними до-слідженнями в цьому віці у них:*
формується активна життєва позиція;*
стає більш свідомим ставлення до вибору май-бутньої професії;*
різко зростає потреба у контролі та самокон-тролі;*
мислення стає більш абстрактним, глибоким, різнобічним;*
виникає потреба в інтелектуальній діяльності;*
зростає значущість процесу навчання, його ці-лей, задач, форм і методів;*
змінюється мотивація навчання, трансформу-ється співвідношення оцінки і самооцінки.
Таким чином, самосвідомість старшокласників переходить на більш високий рівень, що прояв-ляється у поглибленні самоконтролю, самооцінки, прагненні до самостійності та самовдосконалення. Потреба в саморегуляції, тобто в управлінні розвит-ком особистості, — важлива вікова особливість стар-шокласників, яку необхідно враховувати при орган-ізації навчального процесу.
Мислення старшокласників, а значить уміння користуватись розумовими діями, слід не тільки сти-мулювати, а і розвивати. Учням старших класів притаманний високий рівень узагальнення та аб-страгування, прагнення до встановлення причин-но-наслідкових зв'язків та інших закономірностей між предметами та явищами, критичність мислен-ня, здатність аргументувати свої переконання тощо. Ці якості дозволяють учителю цілеспрямовано роз-вивати гармонійну особистість, формувати здатність творчо підходити до розв'язання кожної конкрет-ної задачі.
Педагогічне управління процесом розвитку мис-лення учнів може досягти своєї мети лише за умов забезпечення поєднання ретельно підібраного та дидактичне представленого змісту, адекватних, вда-ло відпрацьованих методик та дійових соціальне значущих мотивів навчально-пізнавальної діяль-ності учнів з урахуванням індивідуальних власти-востей мислення, здібностей, інтересів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сучасна педагогіка і інформаційні технології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок