Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Метод динамічних груп у педагогіці

Метод динамічних груп у педагогіці

Назва:
Метод динамічних груп у педагогіці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,20 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з педагогіки
Метод динамічних груп у педагогіці


Визначною особли-вістю сучасності є розвиток інформаційних технологій, бурхливе на-громадження, безперер-вне оновлення, усклад-нення наукової інфор-мації, вторгнення її в усі сфери життя та діяль-ності людини. Нині не-можливо не навчатися протягом життя в безпо-середньому практично-му розумінні цих слів.
Усе це не могло не позначитися на харак-тері навчання підроста-ючих поколінь, на змісті навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, а також на методах на-вчання, які використо-вує сучасна школа.
Пильна увага до кож-ного учня, ретельне та всебічне вивчення його навчальних можливос-тей, визначення на цій основі ефективних умов розвитку зумовлюють істотні зміни в органі-зації навчально-вихов-ного процесу.
Індивідуалізація на-вчання в класно-урочній системі передбачає робо-ту вчителя одночасно з різними групами учнів. Така форма організації навчання вимагає роз-робки до кожного уроку завдань різних ступенів складності, використан-ня різних критеріїв оці-нювання, проведення додаткових занять з відста-ючими учнями з урахуванням аналізу при-чин їх неуспішності. Якщо вчитель цього не робить, то він ставить у невигідне становище всіх учнів, і сильних, і слаб-ких. Сильні учні втрача-ють інтерес до засвоєння знань, якщо педагог по-яснює матеріал, повто-рюючи одне і те саме по кілька разів. Слабкі учні, у свою чергу, перестають слухати пояснення вчи-теля, якщо матеріал ви-кладається на більш складному рівні, ніж це доступно їх розумінню.
Навчальна діяльність, спрямована на засвоєння знань, — одне з найваж-ливіших джерел форму-вання особистості шко-ляра. Серед інших видів діяльності — ігрової, тру-дової — вона є провідною протягом усього часу нав-чання в школі. Зміню-ються її мотиви, удоско-налюються форми і засо-би, визначається профе-сійна спрямованість. Усе це здійснюється в межах навчальної діяльності. Ось чому розкриттю структури цієї діяльності, її пізнавальних та моти-ваційних аспектів, потреб у реалізації надається нині особливе значення. У зв'язку із цим слід про-думати різноманітність методів навчання. Відо-мо, що стандартне застосування методів навчання, навіть при їх ідеальній організації, швидко набридає школярам. Якщо учень постійно займається одноманітною за структурою і методикою навчальною діяльністю, він втрачає інте-рес до уроку. На розвиток інтересів школярів впли-ває і зміст навчального матеріалу, і вибір методів на-вчання.
Використання різних форм проведення навчаль-них занять, а також нетрадиційних методів урізнома-нітнює навчальний процес і сприяє активній співпраці вчителя та учнів. Школярі радо сприймають нові ме-тоди, як і новий зміст. Майстерність педагогів поля-гає в тому, що для розв'язання одного й того самого навчального завдання вони використовують різні по-єднання методів, нетрадиційні, незвичайні засоби.
Існує стереотип про незамінність традиційних способів пояснення нового матеріалу, видів опиту-вання й оцінювання знань. У школі збереглися пе-режитки авторитарної педагогіки, де учень висту-пає не суб'єктом, а об'єктом навчання. Коли учи-тель розуміє роль і значення самостійної роботи школярів як основної форми оволодіння знання-ми, то відбувається перехід від авторитарної до гу-манної педагогіки.
На засадах гуманізації навчання, використовуючи елементи педагогічного досвіду В.В.Пасічника (м.Москва), РА. Никифорова і Т.М.Попової (м.Сімферополь), С.М.Шевченка (м.Суми), автор створив влас-ну інформаційно-блокову систему нетрадиційного викладання біології — диференційоване навчання за допомогою методу динамічних груп з використанням блокового конспекту та системи дидактичного мате-ріалу. Ефективність системи полягає в тому, що:—
вона забезпечує високу пізнавальну діяльність, активність учнів;—
підвищує результативність процесу навчання;—
учні на уроках включаються в ділове спілку-вання, яке за характером відповідає основному виду діяльності підлітків.
Застосовуючи цей метод, треба враховувати:
а) індивідуально-психологічні особливості учнів;
б) рівень готовності учнів до навчання;
в) характер та обсяг навчального матеріалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Метод динамічних груп у педагогіці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок