Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження 

Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження 

Назва:
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,08 KB
Завантажень:
464
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження 


Під засобами інформаційних технологій (ІТ) будемо розуміти програмно-апаратні засоби й обладнання, які функціонують на базі мікропро-цесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем інфор-ма-ційного обміну, що забезпечує операції щодо збору, продуціювання, нако-пичення, зберігання, обробки, передачі інформації. До засобів ІТ відне-семо: ЕОМ, ПЕОМ; комплекти термінального обладнаная для ЕОМ усіх кла-сів, локальні обчислювальні мережі, пристрої уведення-виведення інфор-ма-ції, засоби уведення та маніпулювання текстовою і графічною інфор-мацією, за-со-би архівного зберігання великих обсягів інформації та інше пери-ферійне об-лад-нання ПЕОМ; пристрої для перетворення даних з графічної або зву-кової форми у цифрову і навпаки; засоби та пристрої мані-пулювання аудіо-візуальною інформацією (на базі технології "муль-тиме-діа" і "віртуальна реальність"); сучасні засоби зв’язку; системи штучного ін-те--лек-ту; системи машинної графіки; програмні комплекси (мови про-гра-му-ван--ня, транслятори, компілятори, операційні системи, при-кладні про-гра-ми) та інше.
Прискорення науково-технічного прогресу, що засноване на впровад-жен-ні в освітній простір гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних за-собів і пристроїв програмованого керування, обробних центрів, поста-вило перед сучасною психолого-педагогічною наукою важливе завдан--ня – виховати та підготувати підростаюче покоління, спроможне активно вклю---чатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, який по-в’язаний з інформатизацією. Вирішення зазначеного вище завдання – вико-нан-ня соціального замовлення суспільства, докорінно залежить як від технічної забез-пе-ченості навчальних закладів електронно-обчислювальною технікою з від-по-відним периферійним обладнанням; навчальними, демон-страційними при-ла-да-ми, які функціонують на базі засобів ІТ, так і від готовності та спро-можності тих, хто навчається до сприйняття постійно зростаючого потоку інформації, у тому числі і навчальної.
Повсякденне використання інформаційних ресурсів, які є продуктом інте-лектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного на-се-лен-ня суспільства, зумовлює необхідність підготовки підростаючого по-ко--лін-ня як творчо активного резерву, що здатний професійно використову-ва-ти за-со-би ІТ. З цієї причини необхідна розробка певних методичних під-хо-дів до використання засобів ІТ як для розвитку особистості того, хто нав-ча-єть-ся, так і для його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Зокре-ма, для фор-мування вмінь здійснювати прогнозування результатів своєї ді-яль--ності, роз-робки стратегії пошуку шляхів і методів вирішення завдань як нав---чаль-них, так і практичних, а в майбутньому – професійних. Не менш ва-ж-ли---ве зав-дан-ня – забезпечення студентів психолого-педагогічними і мето-дич---ними розроб-ками, які спрямовані на виявлення оптимальних умов вико-рис--тання ІТ з ме-тою інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефек--тивності, якос-ті та результативності. Важливість зазначеного вище обу-мов--люється не тільки соціальним заказом, а й потребами індивіда до само-ви-значення і само-виразу в умовах сучасного суспільства, етапу інформати-зації.
Особливої уваги заслуговує опис унікальних можливостей інформаційних технологій, реалізація яких створює передумови для небувалої в історії дидактики інтенсифікації навчального процесу, а також створення методик, які орієнтовані на розвиток особистості тих, хто навчається. Зазна-чимо ці можливості:
а) миттєвий зворотний зв’язок між користувачем та інформаційними і комунікаційними технологіями;
б) комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або зако-но-мірності явищ, як таких що реально відбуваються, так і "віртуальних";
в) архівне зберігання великих обсягів інформації з можли-вістю її пере-дачі, а також легкий доступ користувача до центрального банку даних;
г) автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової ді-яль-ності, а також обробка результатів навчального експерименту з можли-вістю багаторазового відтворення фрагменту, або самого експерименту;
д) автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, ор-га-нізаційного керування навчально-виховною і контролю за результатами якості засвоєння матеріалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок