Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Педагогічні функції вчителя

Педагогічні функції вчителя

Назва:
Педагогічні функції вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,74 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Педагогічні функції вчителя
Для того, щоб учитель фізичної культури став майстром у розв'язанні педагогічних завдань, йому необхідно цілеспрямовано розвивати свої загально педагогічні й спеціальні (з урахуванням специфіки своєї професії") здібності, включаючи і рухові.
Відзначимо, що праця вчителя фізичної культури, незважаючи на велику питому вагу тут рухового компонента, є розумовою. Результати його профе-сійної діяльності залежать, як і у вчителів Інших предметів, головним чином, від широти й гнучкості розуму. Для того, щоб стати професіоналом, учитель фізичної культури повинен багато знати. Зокрема, він має оволодіти теорією навчання і виховання, знаннями предметів медико-бІологічного циклу, тео-рією і методикою фізичного виховання, методикою застосування ТЗН, комп'ютерних технологій.
Педагогічна діяльність учителя, як відомо, реалізується сукупністю різ-номанітних дій в певних педагогічних ситуаціях, які підпорядковані навчально-виховним цілям і спрямовані на вирішення конкретних педагогі-чних завдань. Упорядкована сукупність таких дій визначає виконання певної педагогічної функції вчителя.
Усі педагогічні функції поділяють на дві групи. До першої входять орієнтацїйна, розвиваюча, мобілізуюча (та що стимулює розвиток) І інформаційна функції, основою яких є дидактичні, академічні, авторитарні, комунікативні здібності людини. У процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя треба діагностувати рівень розвитку цих здібностей і цілеспрямовано фор-мувати ті з них, прояв яких виявився недостатнім.
Узагальнення матеріалів багатьох досліджень другої групи (організа-ційно-структурних) функцій дозволяє визначити, що до неї входять такі педагогічні функції: конструктивна, організаторська, комунікативна І гнос-тична (дослідницька).
Конструктивна функція вчителя забезпечує:*
визначення мети і завдань навчально-виховного процесу;*
відбір навчального матеріалу, який слід засвоїти учням, його систематизацію;*
проектування діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу;*
проектування власної майбутньої діяльності і поведінки у взає-модії з учнями;*
підбір адекватних засобів, методів і методичних прийомів, спо-собів організації і форм навчальної, тренувальної І виховної роботи;*
виявлення розбіжностей між запланованим і досягнутим. Організаторська функція реалізується через:*
забезпечення різноманітних видів навчальної діяльності учнів;*
організацію учнівського колективу, його згуртування і наділення на вирішення навчальних завдань;*
організацію позакласної і позашкільної роботи з фізичного вихо-вання учнів;*
матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу;*
організацію власної діяльності і поведінки під час безпосеред-ньої взаємодії з учнями на уроках і позаурочних заняттях (розпо-діл робочого часу, інструктування, контроль, дозування наванта-ження тощо).
Оволодіваючи організаторськими вміннями, майбутні педагоги у про-цесі практики поступово досягають таких рівнів:*
репродуктивного, за якого особа діє за Інструкцією або наслідує організаторські дії вчителя чи інших осіб;*
адаптивного, за якого студент пробує застосувати досвід організа-торських дій у нових, але типових ситуаціях;*
моделюючого, за якого студент за завданням педагогів планує і реалізує організаторські дії, які забезпечують виконання певних колективних завдань учнів, або завдань окремих дітей;*
творчого, за якого студент проявляє достатню самостійність та іні-ціативу, організуючи педагогічно доцільну діяльність учнів; уміє ста-вити мету і завдання, забезпечити їх виконання, оцінити результати діяльності.
Зрозуміло, що не кожен студент може оволодіти організаторськими здіб-ностями на творчому рівні. Проте найактивніші оволодівають ними, що Дозволяє стверджувати: майбутній учитель за роки навчання може і повинен нагромадити досвід організаторської роботи, повинен уміти організовувати фізкультурно-спортивне життя учнівського колективу.
Комунікативна функція передбачає:*
встановлення ділових і неформальних особистих стосунків з окре-мими учнями і групами учнів;*
ділове спілкування з іншими вчителями та адміністрацією школи;*
контакти з державними і громадськими фізкультурне-спортивни-ми організаціями;*
налагодження взаємодії з батьками учнів;*
уміння знаходити меценатів (спонсорів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Педагогічні функції вчителя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок