Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Вивчення системи роботи вчителя

Вивчення системи роботи вчителя

Назва:
Вивчення системи роботи вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,50 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат з педагогіки
Вивчення системи роботи вчителя


Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів.
Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере-вірку діяльності вчителя. Оскіль-ки це велика за обсягом і значен-ням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учи-телів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учи-телів.
Водночас за наслідками ви-вчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному на-вчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі ви-кладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ мож-на узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою чи напрямом.
Без вивчення СРВ немож-ливо:
. об'єктивно оцінити педаго-гічну діяльність учителя;
. у разі потреби допомогти вдосконалити систему його ро-боти;
. провести атестацію вчителя;
. вивчити перспективний пе-дагогічний досвід учителя.
Результати вивчення СРВ уза-гальнюють у доповідній записці на ім'я директора школи, в наказі або заслуховують на засіданні педра-ди, методичного об'єднання. Кра-щий досвід, виявлений під час вивчення СРВ, рекламують у ме-тодичному бюлетені.
Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або дирек-тор) вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчи-тель, усі інші нормативні та роз-порядчі документи, що стосують-ся навчально-виховної діяльності вчителя; складає план та визна-чає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педа-гогічній проблемі, над якою пра-цює школа); формує групу педа-гогів, яких залучає до вивчення СРВ (керівник методичного об'єд-нання, керівник школи ППД або творчої групи, до складу яких вхо-дить і даний вчитель, методично грамотні вчителі, які ефективно працюють).
Методи вивчення СРВ: спо-стереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу; ви-вчення навчальної документації, проведення контрольних зрізів знань учнів, бесіди з учителем і його колегами; анкетування батьків та учнів.
Під час вивчення СРВ:
1. Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Кожен урок учителя не потребує грунтов-ного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проана-лізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати мож-ливість побачити діяльність учите-ля в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчи-тель.
Доцільно також відвідати уро-ки (епізодично) в паралельному класі для порівняння психолого-педагогічних підходів учителя до класів із різним рівнем успіш-ності; в старших та молодших кла-сах - для виявлення вміння вчи-теля враховувати вікові особли-вості учнів під час вибору тих чи інших методів і форм роботи на уроці. Всього відвідують до 40 уроків, позакласних заходів з на-вчального предмета, виховних заходів у класі, де вчитель є клас-ним керівником, масові заходи з батьками.
2. Вивчають класні журнали, зошити та щоденники учнів з ме-тою перевірки виконання вчите-лем навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.
Аналізуючи письмові роботи, необхідно встановити систему цих робіт, звернувши увагу при цьому на такі питання:
- Чи достатню кількість пись-мових робіт загалом проводить учитель і, зокрема, чи достатня кількість контрольних робіт?
- Чи достатньо приділено ува-ги письмовим роботам навчаль-ного характеру?
- Яке місце серед письмових робіт, які проводить учитель, зай-мають роботи творчого характе-ру?
- Наскільки тексти письмових контрольних робіт відповідають вимогам навчальних програм відповідного класу?
- Чи виконують учні роботу над помилками?
Особисті навчальні докумен-ти та матеріали вчителя: поурочні плани, календарний план, матері-али з самоосвіти, дидактичний матеріал.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Вивчення системи роботи вчителя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок