Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи

Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи

Назва:
Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,04 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
На тему:
Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи


Теоретико-методологічними засадами уроку та його аналізу є наукові ідеї, теорії, закони й закономірності, наукові підходи, принципи, концепції. У процесі дослідження проблеми аналізу уроку ми виділили пріоритетні наукові підходи (системний, діалек-тичний, синергетичний, компетентнісний, інформаційний) і роз-робили індикатори стану їх реалізації в процесі навчання на уроці. У статті розкривається суть діалектичного підходу до уроку та його аналізу як педагогічної системи.
Діалектичний підхід ґрунтується на засадах діалектики, що тлу-мачиться як наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства й мислення. Діалектика — це наука про взаємозв'язок предметів і явищ, загальний рух, розвиток, логіку й теорію пізнан-ня. Вона є матеріалістичною тому, що при розв'язання основних завдань філософії виходить із первинності матерії, буття і вторин-ності свідомості. Як науці їй притаманні принципи, категорії, за-кони. До основних законів діалектики, що проявляються і в со-ціально-педагогічних системах, належать закон єдності і боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін у якісні, закон за-перечення, причинності та ін.
В основі діатектичного підходу лежить філософський метод до-слідження природи і суспільства, за допомогою якого можна зрозу-міти складний, сповнений суперечностей шлях становлення об'єк-тивної істини, зв'язок на кожному ступені розвитку науки елемен-тів абсолютного і відносного, усталеного і змінного, переходи від одних форм узагальнення до інших. Головною категорією матеріа-лістичної діалектики є суперечність як рушійна сила і джерело будь-якого розвитку. В ній криється ключ до всіх інших категорій і принципів діалектичного розвитку.
Діалектичний і системний підходи тісно пов'язані і діють в орга-нічній єдності. Характерні риси діалектичного розуміння зв'язків між явищами проявляються в системному підході, що полягає в об'єктивності зв'язків між явищами, їх незалежності від свідомо-сті; об'єктивності систем, зокрема матеріальних, які існують також незалежно від людської свідомості; сутності зв'язків між явищами: річ завжди існує в будь-якій системі, поза системою об'єкти існу-вати не можуть; у різноманітності типів зв'язків, які зумовлюють відповідну різноманітність типів систем, створених завдяки цим зв'язкам; розгляді взаємозв'язку компонентів системи, що озна-чає: на одному й тому самому субстраті можуть бути побудовані принаймні дві системи, відмінні одна від одної; в універсальності взаємозв'язків як детермінатора універсальності систем, тобто будь-які об'єкти можуть бути представлені як певні системи; ре-флексивності зв'язків, що допускає зіставлення об'єкта системи самого із собою; у відносному характері зв'язків: розуміння систе-ми має сенс у протиставленні з корелятивним її поняттям. Відно-шення цілого і частин набуває таким чином характеру взаємодії, основою якої є ціле. Але, підпорядковуючись цілому, частини є відносно самостійними, пев-ною мірою вільними. Відносна самостійність частин про-являється в їхній диференціації, певному розчленуванні.
Перелічені ознаки діатектич-ного розуміння зв'язків між об'єктами системи притаманні й навчально-виховному проце-су, який є складною динамічною педагогічною системою Стосов-но суті нашого дослідження урок виступає як ціле, а його змістові підсистеми (організа-ційна, дидактична, психологіч-на, виховна, санітарно-гігієніч-на) — відносно самостійні ча-стини цілого. «Важливий прояв відносної самостійності частин цілого полягає, нарешті, в тому, шо кожна з них має свої специ-фічні властивості, відмінні як від властивостей цілого, так і від властивостей інших частин. Не-рідко частина виконує в цілому свою особливу, специфічну функцію. Всі частини служать цілому, але кожна з них служить по-своєму, по-особливому, вона відповідає переважно не за все, а за певні риси, властивості ціло-го». Справді, реалізація органі-заційного аспекту уроку має на меті організувати педагогічну діяльність учителя (викладання) і навчальну діяльність учнів (учіння), кожен етап уроку та зміст навчального матеріалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок