Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Етапи досліджень.Аналіз і оформлення результатів досліджень”

Етапи досліджень.Аналіз і оформлення результатів досліджень”

Назва:
Етапи досліджень.Аналіз і оформлення результатів досліджень”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,96 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Етапи досліджень.
Аналіз і оформлення результатів досліджень”


1. Головні етапи дослідження
Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з'ясува-ти його вихідні положення, а саме: актуальність проблеми, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження.
Проблема дослідження в широкому значенні — складне теоретич-не або практичне питання, що потребує вивчення, вирішення.
Проблема має бути відображена насамперед у темі до-слідження.
Об'єкт дослідження — частина об'єктивної реальності, яка на цьо-му етапі стає предметом практичної й теоретичної діяльності лю-дини як соціальної істоти (суб'єкта).
Об'єктами педагогічних досліджень можуть бути діяль-ність педагогів, учнів, педагогічні стосунки між суб'єктом і об'єктом навчально-виховної роботи, особистістю та ко-лективом, між вихованням і самовихованням, організація пізнавальної діяльності учнів, навчально-виховний процес тощо.
Предмет дослідження — зафіксовані в досвіді, включені в процес практичної діяльності людини сторони, якості та відносини дослід-жуваного об'єкта з певною метою за даних умов. Предмет дослідження вужче поняття, ніж об'єкт до-слідження. Об'єктами, наприклад, можуть бути методи виховання, а предметом — тільки одна група цих методів, наприклад, методи стимулювання виховання.
Мета дослідження — ціль, яку поставив перед собою дослідник. Формулюючи мету дослідження, дослідник з'ясовує, який результат передбачає отримати і яким він має бути. Гіпотеза дослідження — наукове передбачення його результатів. Вона повинна формулюватися так, щоб з цього форму-лювання проглядалися положення, які потребують пере-вірки у процесі дослідження.
Завдання дослідження — його конкретизована мета. Завдання дослідження: а) вирішення певних теоретич-них питань, що є загальною проблемою (наприклад, з'ясу-вання сутності дидактичного явища, вдосконалення його визначення, дослідження ознак); б) експериментальне вив-чення практики вирішення проблеми, виявлення її типо-вого стану, типових недоліків, їх причин, типових рис пе-редового досвіду та ін.; в) обґрунтування системи заходів, необхідних для вирішення поставленого завдання; г) ек-спериментальна перевірка пропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності; ґ) вироб-лення методичних рекомендацій для тих, хто використо-вуватиме результати дослідження на практиці.
Нижче наведено приклад формулювання вихідних по-ложень конкретного педагогічного дослідження.
Реформування діяльності виховно-трудових колоній відповідно до міжнародних норм виконання покарання по-требує підвищення ефективності процесу морального пе-ревиховання неповнолітніх засуджених, зведення до міні-муму рецедиву після відбуття ними покарання. Цим ви-значається актуальність проблеми дослідження.
Оскільки головною причиною повторної злочинності не-повнолітніх є їх моральна невихованість, постає потреба посилення морального виховання неповнолітніх засуджених під час відбуття ними покарання. Звідси формулювання те-ми дослідження: «Особливості морального виховання не-повнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях».
Об'єктом дослідження є процес морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудовій колонії. Предмет дослідження — оптимізація змісту, форм, мето-дів і засобів морального виховання неповнолітніх засудже-них. Мета дослідження — розробити, теоретично обґрун-тувати і експериментальне перевірити оптимальний зміст, найефективніші форми, методи й засоби морального вихо-вання неповнолітніх засуджених у виховно-трудовій коло-нії. Гіпотеза дослідження — підвищенню ефективності мо-рального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудовій колонії сприяє така його організація, яка пере-дбачає: відповідність змісту, форм, методів і засобів цієї роботи специфічним особливостям особистості даної кате-горії неповнолітніх; урахування режимних умов їх утри-мання; систематичні контакти вихованців з батьками, представниками громадськості, яким притаманні високі моральні якості; організацію життя й діяльності неповно-літніх згідно з нормами моралі та права.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Етапи досліджень.Аналіз і оформлення результатів досліджень”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок