Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

Назва:
Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,58 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з педагогіки
Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі


Пошук шляхів громадянської освіти та ви-ховання молоді становить одну із актуаль-них проблем педагогічної науки та шкіль-ної практики. Проблема громадянської освіти не є власне українською. Вона активно розглядається ученими, практиками багатьох країн сві-ту, в т. ч. і країн ближнього зарубіжжя (зо-крема, Білорусі). Про це свідчать нaдpукованi праці науков-ців, педагогів, а також розміщені в інтер-неті матеріали. Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократич-ному суспільстві, отримати в школі комп-лeкc знань і набути навичок, притаман-них демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, пере-конаність у пріоритетах прав особи, то-лерантність, уміння критично мислити, бути патріотом). Саме тому актуальним для освіти України було введення курсів «Ми - громадяни України» та «Грома-дянська освіта».
В області були визначені такі основні ета-пи розвитку громадянської освіти:
І етап (2001-2002 рр.). Розвиток грома-дянської освіти як організації шкільного життя, позакласної та позашкільної ак-тивності учнів.
ІІ етап (2002-2004 рр.). Розвиток гpомадян-ської освіти як міжпредметної форми діяль-ності в рамках освітянського простору. ІІІ етап (2004-2005 рр.). Розвиток громадян-ської освіти як навчального предмета.
Упродовж 2001-2004 рр. у загальноос-вітніх закладах області активізувалась
діяльність дитячих клубів різних напря-мів, дитячих та молодіжних громадських
організацій. Органи учнівського само-врядування ініціювали розробки кодек-су поведінки учнів, його демократич-ного обговорення і подальшого чіткого дотримання.
Шкільна молодь була залучена до участі в повсякденному житті школи, спільноти, громади, у громадських акціях та ініціати-вах (благодійна допомога, екологічні про-екти, соціологічні опитування). Заслуговує на увагу в контексті реалізації регіональної моделі досвід педагогічних колективів шкіл міст Полтави та Комсо-мольська, Кременчука та Гадяча.
Суттєва увага в області приділяється ство-ренню демократичного клімату в школах, удосконаленню стилю спілкування між адміністрацією та вчителями, усередині учительського колективу як прикладу то-лерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. До співпраці зі школою залучаються бать-ки. Нарешті, широко впроваджуються викла-дачами проблемно-діалогічні підходи, ін-терактивні методи навчання і виховання.
У 50 відсотків навчальних закладів області були організовані різноманітні проекти та кампанії, видання газет, журналів. Хочу акцентувати Вашу увагу на тому, що вагомий внесок у реалізацію регіональної програми громадянської освіти зробили керівники та співробітники Полтавсько-го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ними, зокрема, про-ведено: широке обговорення актуальності гро-мадянської освіти в суспільстві з вико-ристанням засобів масової інформації, «круглих столів», конференцій для пе-дагогічної громадськості, запровадже-ні постійно діючі семінари з громадян-ської освіти. Загальна кількість указаних заходів становить понад 50, ними охоп-лено понад З тис. педагогічних праців-ників;
. забезпечено підготовку 120 вчителів іс-торії, які викладають курси «Ми гро-мадяни України» (авторський колектив очолює О. Пометун) та «Громадянська освіта»
(Р. Арцишевський та ін.);
. розроблено курси, окремі модулі на-вчально-методичного забезпечення підготовки та перепідготовки вчите-лів, упроваджено спеціалізацію «Гро-мадянська освіта» на курсах перепідго-товки вчителів, включено в програму підвищення керівників навчальних закладів тематику громадянської ос-віти;
. створено ресурсний, інформаційний та тренінгові центри на базі інституту для навчання різних категорій педагогічних працівників; експериментально впроваджені на-вчальні курси в старшій школі як інте-гровані курси своєрідних узагальнюю-чих тренінгів з демократії;
. до освітніх та навчально-виховних програм «Я - громадянин України», «Я і економіка», «Особистість», «Лідер», «Я і моя сім'я», «Я - людина» залуче-но понад 100 учнів області.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок