Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Програма освіти України

Програма освіти України

Назва:
Програма освіти України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,84 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Роз-будова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні.
Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зро-стання соціальної ролі особистості, гуманізація та демо-кратизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій в усьому світі - все це потре-бує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається.
Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу. Це ви-являється передусім у невідповідності освіти запитам особистості, суспільним потребам та світовим досягнен-ням людства; у знеціненні соціального престижу освіче-ності та інтелектуальної діяльності; у спотворенні цілей та функцій освіти; бюрократизації всіх ланок освітньої системи
Звідси - необхідність у виробленні в Україні цілісної Програми для забезпечення випереджального розвитку цієї галузі в цілому.
Головна мета Програми - визначення стратегії роз-витку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу цінності нації.
Відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої осо-бистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтво-рення й трансляції культури І духовності в усій різно-манітності вітчизняних та світових зразків; виведення освіти в Україні на рівень освіти розви-нутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад;
подолання монопольного становища держави в освітній сфері через створення на рівноправній основі недержа-вних навчально-виховних закладів; глибокої демократи-зації традиційних навчально-виховних закладів; форму-вання багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.
Оновлення змісту освіти є визначальною складовою реформування освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства.
вироблення державних стандартів і відповідне фор-мування системи й обсягу знань, умінь, навичок творчої діяльності, інших якостей особистості на різних освітніх та кваліфікаційних рівнях,
відбір і структурування навчально-виховного ма-теріалу на засадах диференціації та інтеграції, за-безпечення альтернативних можливостей для одержання. освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібно-стей;
органічне поєднання у змісті освіти його загально-освітньої та фахової складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей регіонів України;
вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження її як основної мови функціону-вання загальноосвітньої, професійної та вищої школи;
орієнтація на інтегральні курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу;
оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практич-них компонентів, класичної спадщини та сучасних до-сягнень наукової думки, органічний зв'язок з національ-ною історією, культурою, традиціями;
створення передумов для розвитку здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, ши-роке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій;
сприяння фізичному, психічному здоров'ю молоді, врахування потреб індивідуальної корекційно-компенсаційної спрямованості навчання і виховання дітей з ва-дами психофізичного розвитку.
Креслення е елементом системи політехнічної освіти, що скла-лась у радянській школі. З цієї точки зору креслення розгляда-ється як засіб ознайомлення учнів з основами сучасного ви-робництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Програма освіти України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок