Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Інноваційність і вища освіта

Загрузка...

Інноваційність і вища освіта

Назва:
Інноваційність і вища освіта
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,53 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Інноваційність і вища освіта


На сучасному етапі проблематика інновацій вже вийшла за межі власне економічних концепцій та під-ходів і все більш активно включає проблеми педагогіки, психології, со-ціології, загальної теорії управління та інших дисциплін. Ця проблематика розглядається як основа для плану-вання та проведення нових комплек-сних досліджень. Важливою складо-вою загальної інноватики є проблеми педагогічної інноватики - спеціальної наукової дисципліни, що розкриває загальні засади теорії педагогічних ін-новаційних процесів. За визначенням І.М. Дичківськоі, педагогічна інноватика - вчення про створення, оціню-вання, освоєння і використання пе-дагогічних новацій. Слід врахувати ту обставину, що будь-які інновації ха-рактеризуються широким діапазо-ном соціально-психологічних факто-рів від початкової до кінцевої стадії інноваційного процесу.
Важливою тенденцією глобальних інновацій, які відбулись у другій половині - наприкінці XX ст., став син-тез інновацій з технологіями у вигляді так званих інноваційних технологій. Термін „технологія" дістав поширення у сфері педагогіки, навчального процесу ще у першій половині XX ст.
Спочатку це була техніка, технічні засоби навчання, а потім - „техноло-гія навчання", „педагогічна техноло-гія", „інформаційна технологія".
За підрахунками вітчизняних дослідників, у педагогічній науці нараховується понад 300 визначень по-няття "педагогічна технологія". Так, російський дослідник Г.К. Селевко вважає, що будь-яка педагогічна тех-нологія повинна відповідати таким ос-новним методологічним вимогам або критеріям технологічності:
1) концептуальність, яка передба-чає філософське, психологічне, ди-дактичне та соціально-психологічне обґрунтування освітніх цілей;
2) сис-темність (педагогічна технологія по-винна мати всі ознаки педагогічної системи);
3) керованість, що дозво-ляє моделювати процес навчання та його основні етапи, вибір засобів та методів для корекції результатів;
4) відтворення, під яким розуміють можливість використання педагогіч-ної технології іншими суб'єктами освітнього простору. 
За іншими підходами, до інновацій зараховують не просто створення нових засобів, а й сутнісні зміни, які виявляються в новому способі діяльності, стилі мислення. Це, зокрема, зазначає І.М.Дичківська й підкреслює, що інноваційна педагогічна технологія - цілеспрямоване впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, що охоплюють ціннісний навчально-виховний процес від визначення йо-го мети до очікуваних результатів.
Форми, методи і технології інно-ваційного навчання досить різнома-нітні: розробка проектів, програм, планів, розв'язання нестандартних завдань, індивідуальні стандартні за-вдання, ділові ігри, особистісно-орієнтований підхід, перехід від моно-логу до дискусії, диспути, „мозкові штурми". До важливих напрямів інноваційної педагогічної технології слід віднести введення кредитно-модульної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, мультимедійних технологій навчання, інтернетного комплексу.
Одним з пріоритетних і перспек-тивних напрямів є метод інтенсивної освіти, що мобілізує і активізує діяльність учасників педагогічного про-цесу. Він отримав назву кейс-стаді (метод ситуаційних вправ, ситуацій-ний метод) та є способом утвердження в суспільстві посткласичної моделі освіти. Цей метод стимулює його учасників ґрунтовно аналізувати факти, ситуації, навчає обирати пра-вильну стратегію, удосконалювати і захищати її у дискусійній групі, роз-виває вміння студента ставити більш чіткі, обґрунтовані запитання та при-ймати відповідні рішення. Впровад-ження інноваційних педагогічних технологій суттєво змінює також роль та функції викладача, який стає керівником, організатором, винахідни-ком і помічником, а не лише носієм абсолютного знання. 
Методологічна парадигма застосування інноваційних технологій у сфері вищої освіти передбачає активне використання інтерактивних форм і методів свідомого залучення особистості до навчального процесу, створення творчої атмосфери в період навчальної діяльності, використання диференційних форм і методів педагогічного процесу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Інноваційність і вища освіта

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок