Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів

Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів

Назва:
Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,28 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Проблема аналізу й оцінки
навчальної діяльності учнів


Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколиш-ньої дійсності.
Успіхи навчально-пізнавальної діяльності учнів харак-теризуються кількісними та якісними показниками, що виражаються й фіксуються в оцінці успішності.
Під оцінкою успішності учнів розуміють систему пев-них показників, які відображають їх об'єктивні знання, уміння та навички.
Оцінювання знань — визначення й вираження в умовних одини-цях (балах), а також в оціночних судженнях учителя знань, умінь та навичок учнів відповідно до вимог шкільних програм.
В. Сухомлинський вважав, що «найголовніше заохо-чення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в пе-дагогічній практиці — оцінка. Це найгостріший інстру-мент, використання якого потребує величезного вміння і культури».
З метою забезпечення об'єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вводиться 12-бальна шкала, побудована за принципом урахування особистих досягнень учнів.
При визначенні навчальних досягнень учнів аналізу підлягають:—
характеристики відповіді учня: елементарна, фраг-ментарна, неповна, повна, логічна, доказова, обґрунто-вана, творча;—
якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;—
ступінь сформованості загальнонавчальних та пред-метних умінь і навичок;—
рівень оволодіння розумовими операціями: вміння
аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо;—
досвід творчої діяльності (вміння виявляти пробле-ми, формулювати гіпотези, розв'язувати проблеми);—
самостійність оцінних суджень.
На основі цих орієнтирів виділяється чотири рівні навчальних досягнень учнів, які характеризуються таки-ми показниками:
І рівень — початковий. Відповідь учня при відтворенні навчального матеріалу — елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вив-чення;
II рівень — середній. Учень відтворює основний нав-чальний матеріал, здатний розв'язувати завдання за зраз-ком, володіє елементарними вміннями навчальної діяль-ності;
III рівень — достатній. Учень знає істотні ознаки по-нять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно засвоює знання в стандартних ситуаціях, воло-діє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Він здатний самостійно здійснювати основні види нав-чальної діяльності;
IV рівень — високий. Знання учня є глибокими, міц-ними, узагальненими, системними; учень вміє застосо-вувати знання творчо, його навчальна діяльність має до-слідницький характер, позначена вмінням самостійно оці-нюватирізноманітні життєві ситуації, явища, факти, ви-являти І відстоювати особисту позицію.
Зазначеним рівням відповідають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.
Рівні навчальних досягнень | Бали | Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий | 1 | Учень може розрізняти об'єкт вивчення І відтворити деякі його елементи
2 | Учень фрагментарне відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку
3 | Учень відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
ІІ. Середній | 4 | Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя, повторити за зразком певну операцію, дію
5 | Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6 | Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок