Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Критерії для підсумкового тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії для підсумкового тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів

Назва:
Критерії для підсумкового тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,72 KB
Завантажень:
234
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО (ТЕМАТИЧНОГО) ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий | 1 | Учень може розпізнати один із кількох запропонованих математичних об'єк-тів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; прочитати й записати числа, пе-реписати даний математичний вираз, формулу; зобразити найпростіші гео-метричні фігури (намалювати ескіз).
2 | Учень може виконати однокрокові дії з числами, найпростішими математич-ними виразами; впізнати окремі мате-матичні об'єкти і пояснити свій вибір.
3 | Учень може співвіднести дані або сло-весно описані математичні об'єкти з їхніми суттєвими властивостями; з допомогою вчителя виконувати елемен-тарні завдання.
Середній | 4 | Учень може відтворити означення ма-тематичних понять і формулювання тверджень; назвати елементи матема-тичних об'єктів; формулювати деякі властивості математичних об'єктів; ви-конати за зразком завдання обов'язко-вого рівня.
5 | Учень може проілюструвати означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математич-них дій прикладами із пояснень учителя або підручника; розв'язати завдан-ня обов'язкового рівня з відомими алгоритмами із частковим поясненням.
6 | Учень може проілюструвати означен-ня математичних понять, формулю-вань теорем і правил виконання мате-матичних дій власними прикладами; самостійно розв'язати завдання обо-в'язкового рівня з достатнім пояснен-ням; записати математичний вираз, формулу за словесним формулюван-ням і навпаки.
Достатній | 7 | Учень може застосувати означення ма-тематичних понять та їх властивостей для розв'язання завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елемен-тами математичних об'єктів; самостій-но виправляє вказані йому помилки; розв'язує завдання, передбачені прог-рамою, без достатніх пояснень.
8 | Учень володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв'язує зав-дання, передбачені програмою, з част-ковим поясненням; частково аргумен-тує математичні міркування та розв'язування завдань.
9 | Учень вільно володіє визначеним прог-рамою навчальним матеріалом; само-стійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням; ви-правляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування математич-них тверджень; розв'язує завдання із достатнім поясненням.
Високий | 10 | Знання, вміння й навички учня пов-ністю відповідають вимогам програми, зокрема, учень може усвідомити нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою мате-матичні твердження з достатнім об-ґрунтуванням; під керівництвом учи-теля знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх; розв'язує завдання з повним поясненням і об-ґрунтуванням.
11 | Учень може вільно і правильно вислов-лювати відповідні математичні мірку-вання, переконливо аргументувати їх; самостійно знаходити джерела інфор-мації та працювати з ними; може використовувати набуті знання і вмін-ня в незнайомих для нього ситуаціях; знає передбачені програмою основні методи розв'язування завдання і вміє застосовувати їх з необхідним обґрун-туванням.
12 | Учень виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу роз-в'язування математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; може розв'язувати не-стандартні задачі і вправи.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Критерії для підсумкового тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок