Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів

Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів

Назва:
Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,81 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів


Від об'єктивності залежить ефек-тивність усього процесу педагогічного оцінювання. Через відсутність чи хиб-ність в об'єктивності виникає найбіль-ше непорозумінь, порушується стиму-лювання у вивченні мови. Необ'єктив-на оцінка впливає на вироблення бай-дужості до знань, у тому числі і до опа-нування іноземної мови, прагнення до поверхового її засвоєння, заради отримання лише більш високої оцінки.
Оцінка стає ефективним стимулом навчання за умов, якщо вона справедлива і дотримується об'єктивність у ви-могах до всіх студентів. Особливо важливо, щоб студенти відчули і визна-ли справедливість і доброзичливість викладача. Оцінка за успішність не по-винна залежати від тих чи інших особ-ливостей поведінки студентів або осо-бистих непорозумінь з викладачами, що нерідко трапляється в педагогічній практиці.
Дослідниця цієї проблеми В.М. Бочарнікова [3] вважає, що оцінку можна вважати об'єктивною, якщо вона відпо-відає тим зусиллям, які студент затратив на засвоєння навчального матеріалу. Таке визначення дещо обмежене, ос-кільки самі по собі зусилля не можуть бути критерієм оцінювання успіхів сту-дентів. Воно може бути враховано як один із важливих аспектів оцінювання, як вияв поваги до студента за сумлінність і працелюбство. Об'єктивність оцінки, включає цей психолого-педагогічний підхід і поєднується з оцінюван-ням справжніх знань студента. Адже те, що більш здібний студент менше витра-чає зусиль, порівняно з тим, кому пот-рібно затратити більше часу на засво-єння програмного матеріалу, зовсім не означає, що до нього застосовано не-об'єктивний підхід при оцінюванні.
В.О. Сухомлинський наголошував на тому, що «оцінка морально виправда-на тільки тоді, коли учитель оцінює не здібності, взяті, так би мовити, у чисто-му вигляді, а в єдності праці і здібнос-тей, причому на перше місце ставиться праця» [11, с.84].
Доречним є зауваження Я.А. Коменського щодо обдарованих, здібних ді-тей, які потребують більшої заванта-женості порівняно з іншими: «Гострий, рухливий розум, позбавлений серйоз-ної роботи, буде наповнюватися жа-люгідним пустим і шкідливим змістом і стане причиною власної загибелі» /7, с.284]. Зрозуміло, що це стосується і здібних студентів, які потребують біль-шої завантаженості в процесі навчан-ня і, відповідно, під час педагогічного оцінювання отримують оцінки за свої реальні знання.
При всій важливості об'єктивно виставленої оцінки суттєвою є і та психолого-педагогічна мотивація, яка по-яснює студентові справедливість пози-ції викладача в його оцінці знань. Цей принцип означає, що оцінка має харак-теризувати якісний показник знань, не-залежно від методів та засобів оціню-вання, які використовує викладач, що здійснює цей процес.
Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі оцінювання знань з іноземної мови потребує особ-ливого підходу. Саме тому опанування іноземної мови (англійської) докорін-но відрізняється від процесу вивчення біології, географії, історії, математики, фізики, хімії, які формують певні уяв-лення про реальну дійсність. Наприклад, астрономія вивчає небесні тіла, іс-торія — розвиток суспільства і його за-кони, фізика — закони існування і руху матерії. Мова є лише засобом форму-вання, формою існування і висловлен-ня думки про об'єктивну реальність. Іноземна мова (наприклад, англійська) як навчальна дисципліна — «безпред-метна» в тому розумінні, що є лише носієм певної інформації.
В.Гумбольд [5] відзначає, що" люди-на відчуває і знає, що мова для неї ли-ше засіб, а зовні є невідомий світ, в якому вона намагається освоїтися за допомогою мови.
Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі оцінювання знань з іноземної мови '(англійської) як знакової системи — це оцінювання за реальне оволодіння фонетичними та лексичними одиницями, граматичними структурами та вміннями висловити свою думку.
Досить часто одні і ті ж студенти у різних викладачів одержують різні оцін-ки з одного і того ж предмета. Знання ті самі, а оцінки — різні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок