Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Проектування життєтворчої мотивації учнів

Проектування життєтворчої мотивації учнів

Назва:
Проектування життєтворчої мотивації учнів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,76 KB
Завантажень:
433
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Проектування життєтворчої мотивації учнів


Чим більше ми розвиваємо й вдосконалюємо себе, чим пов-ніше реалізуємо свої можли-вості, тим цікавішими ми стаємо для оточення, тим вагомішим є наш внесок у спільну діяльність і спілкування з інши-ми людьми.
«Мистецтво життєтворчості особистості»
У кожної людини формується система її життєвих орієнтацій, яка складається з кількох складових:*
мета людини в житті, яка на-дає осмисленості майбутньому;*
насиченість життя, що харак-теризує сам процес життєздійснення;*
задоволеність самореалізацією, яка формується на основі досягнутого.
Самореалізація як складова життєвого успіху пов'язана зі свідомим прагненням розкрити свої сили та здібності в суспіль-ному застосуванні. Для цього су-часний випускник має бути здат-ний до саморозвитку та неперер-вної самоосвіти, про що йдеться в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи.
Результатом самоосвітньої діяльності особистості є її само-розвиток та самовиховання, які сприяють самореалізації особис-тості як спеціаліста, громадянина (схема 1).
Тому важливо усвідомити що таке «самоосвіта», її основні риси. В педагогічній літературі зустрі-чається декілька означень понят-тя «самоосвіти».
В.Оніщук, В.Бондаревський розглядають самоосвіту як вид самостійної роботи учнів, одну з форм пізнавальної діяльності.
Психологи визначають самоос-віту як свідомий рух людини від того, ким вона себе усвідомлює, до того, ким вона прагне бути.
Б.Райський вважає, що само-освіта — це цілеспрямоване си-стематичне оволодіння знаннями та вміннями з власної ініціативи, засобом самостійної пізнавальної діяльності до його основного за-няття.
Український педегогічний слов-ник дає таке визначення: «Само-світа — освіта, яку отримують в процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Крім того, самоосвіта є невід'ємною части-ною систематичного навчання в стаціонарних закладах, сприяє по-глибленню, розширенню та більш міцному засвоєнню знань.
Отже, виходячи з цих означень, можна сформулювати основні риси самоосвіти:*
здобуття знань як додаткова до основного заняття пізнавальна діяльність, хоча дуже часто пов'я-зана і навіть зумовлена ним;*
оволодіння знаннями за своєю ініціативою стосовно змісту, обсягу, джерела, трива-лості та часу проведення занять, незалежно від навчального закла-ду, хоча з можливим використан-ням певних программ, консуль-тацій тощо;*
вирішальне місце в ово-лодінні знаннями посідає індивіду-альна самостійна пізнавальна діяльність, хоча можливі й колек-тивні форми роботи (гуртки, фа-культативи, семінари тощо).
Щоб створити відповідні умо-ви для самореалізації та самороз-витку учнів через самоосвіту, я передусім вивчаю їхні реальні можливості: рівень навчальних досягнень, рівень потреби в до-сягненнях, рівень розвитку вмінь, потрібних для самостійного здо-бування знань, рівень самооцінки учнів, рівень розвитку вмінь до самоорганізації. З цією метою ви-користовую анкети, опитувальники для виявлення рівня розвитку ЗУН за даними самооцінок учнів, діагностичні контрольні роботи.
Самоосвіта не може бути ус-пішною, якщо не озброїти учнів системою вмінь та навичок на-вчальної праці. Від сформованості цих умінь значною мірою зале-жить навченість школярів, темпи переробки та засвоєння інфор-мації і в кінцевому підсумку — якість їх навчання. Для формуван-ня навчально-пізнавальних умінь я використовую пам'ятки «Як го-туватися до уроку математики», «Як доводити теорему», «Як чита-ти книгу», «Як підготувати рефе-рат» тощо. Ці пам'ятки офор-мляю на стенді «Самоосвітня діяльність учнів» у кабінеті мате-матики. Учні завжди мають змогу звернутися до них. Зі свого боку я постійно привертаю їхню увагу до цього стенду.
Наступний етап моєї роботи — це розробка інструментарію само-освітньої діяльності (схема 2).
Одним із прийомів навчання учнів працювати самостійно з но-вим матеріалом є складання опорних конспектів. З учнями першого курсу я проводжу урок «Типи шпаргалок та прийоми їх складання» й під цим «соусом» розповідаю, як складати та вико-ристовувати опорні конспекти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Проектування життєтворчої мотивації учнів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок