Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Позаурочні форми навчання.Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі

Позаурочні форми навчання.Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі

Назва:
Позаурочні форми навчання.Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,24 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Позаурочні форми навчання.
Пошуки ефективних форм навчання
в зарубіжній школі


Крім уроку — провідної організаційної форми навчан-ня — використовують також позаурочні форми: семінари, практикуми, факультативи, екскурсії, предметні гуртки, домашню навчальну роботу, консультації.
Семінарські заняття, їх поділяють на підготовчі (про-семінарські), власне семінарські заняття (9—12 клас), міжпредметні семінари-конференції. Просемінарське за-няття — перехідна від уроку форма організації пі-знавальної діяльності учнів через практичні й лабораторні заняття, в структурі яких є окремі компоненти семі-нарської роботи, до вищої форми — власне семінарів. Роз-різняють такі види власне семінарських занять: розгорну-та бесіда; доповідь (повідомлення) — обговорення допові-дей і творчих робіт, коментоване читання, розв'язування задач; диспут. Найскладніший вид семінару — міжпредметні семінари-конференції. їх практикують у старших класах загальноосвітньої школи під час вивчення історії, біології, фізики, хімії, математики та інших предметів за участю усіх учнів класу. Вчитель наперед визначає тему, мету і завдання семінару, формулює основні та додаткові питання з тем, розподіляє завдання між учнями з ураху-ванням їх індивідуальних можливостей, добирає літерату-ру, проводить групові й індивідуальні консультації, пере-віряє конспекти.
Семінарська форма занять передбачає обговорення проблем, що стосуються раніше прочитаної лекції чи роз-ділу курсу. Готуючись до семінару, учні можуть працюва-ти над повідомленнями з окремих питань, проводити спо-стереження, збирати певний фактичний матеріал, відвіду-вати музеї, читати додаткову літературу, знайомитися з документами.
Під час заняття окремі учні виступають з доповідями та повідомленнями, а інші доповнюють їх виступи, став-лять запитання, беруть участь у дискусії. Важлива вимо-га до учнівських доповідей і повідомлень — наявність не-відомого іншим учням матеріалу, елементів власного дос-лідження. Учитель спрямовує обговорення доповідей, ста-вить проблемні запитання, які викликають обмін думками, дискусію.
Семінарське заняття можна організувати й таким чи-ном: всі учні готують усі питання і виступають з повідом-леннями за бажанням або за викликом. Учитель також за-охочує їх до пошуку додаткових матеріалів з теми, дослід-ницької роботи.
Семінар-конференцію проводять після вивчення певно-го розділу програми. У підготовці до нього використову-ють більше джерел інформації: тривалі спостереження, ма-теріали екскурсії, результати дослідів на пришкільній ді-лянці, літературу. Доцільно також запрошувати на такі заняття фахівців з обговорюваної проблеми. На завершен-ня вчитель аналізує та оцінює зміст доповідей, стисло ха-рактеризує виступи, за потреби робить доповнення й ви-правляє помилки, радить учням, як працювати над проб-лемою надалі, якщо вона їх зацікавила. За доповіді, пові-домлення і змістовні доповнення він виставляє учням оцінки.
Семінарське заняття може мати таку структуру (див. табл. 2):
Таблиця 2
Етапи навчальної діяльності школярів | План проведення семінарського заняття | Форми організації навчальної праці
Організаційний
Прийняття навчальних занять та плану дій, запропонованих учителем | Ознайомлення учнів з темою семінару, його метою та планом. Завдання (до 5 хв.) | Фронтальна
Підготовчий
Розв'язання поставлених зав-дань; само- або взаємоконтроль учнів у процесі їх розв'язання | Підготовка учнів до відповідей (вико-ристання підручників, зошитів, спіл-кування між собою). Допомога вчите-ля тим, хто її потребує (до 15 хв.) | Диференційовано-групова
Контрольний
Виклад. Висновки, їх обґрунту-вання | Бесіда проблемного характеру. Про-блемну ситуацію створюють за запи-таннями та завданнями, які учні от-римали на початку заняття. Вчитель організовує колективне обговорення різних підходів до розв'язування зав-дань (до 20 хв.) | Фронтальна
Підсумковий
Аналіз результатів під керів-ництвом учителя |
Підтвердження вчителем правильності зроблених висновків, узагальнення сказаного; коментар та виставлення оцінок (до 5 хв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Позаурочні форми навчання.Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок